Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia I stopnia > Praca socjalna

Praca socjalna

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

psoc

typ studiów: studia pierwszego stopnia
studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata (6 semestrów)

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

kontakt:
Instytut Pracy Socjalnej
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej dra Łukasza Ryszki, przedłuża się rekrutację w Instytucie Pracy Socjalnej dla studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Obowiązują następujące terminy składania pełnej dokumentacji z równoczesnym zalogowaniem się na stronie internetowej:

■ Studia stacjonarne
- od 5 sierpnia do 20 września rejestracja w elektronicznym systemie uczelni
- 20 września ogłoszenie listy kandydatów na studia
- od 23 września do 26 września potwierdzenie gotowości do studiowania do godz. 14:00
- 26 września o godz. 16 ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej dla studiów stacjonarnych oraz ostatecznej listy osób przyjętych

■ Studia niestacjonarne

II nabór
- od 5 sierpnia do 13 września rejestracja w elektronicznym systemie uczelni
- 13 września ogłoszenie listy kandydatów na studia
- od 16 września do 18 września potwierdzenie gotowości do studiowania do godz. 14 :00
- 18 września o godz. 16 ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej dla studiów niestacjonarnych oraz ostatecznej listy osób przyjętych.

III nabór
- od 14 września do 20 września rejestracja w elektronicznym systemie uczelni
- 20 września po godz. 14 ogłoszenie listy kandydatów na studia
- od 23 września do 25 września potwierdzenie gotowości do studiowania do godz. 14
- 25 września po godz. 18 ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej dla studiów niestacjonarnych.

Warunkiem potwierdzenia gotowości do studiowania jest:
● przyniesienie pełnej dokumentacji wymaganej przy rejestracji kandydata
● przyniesienie potwierdzenia wpłaty za rekrutację w wysokości 60 zł oraz potwierdzenia opłaty za dokumenty 21 zł ( indeks + legitymacja).

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Dr Łukasz Ryszka

kryteria kwalifikacji

studia pierwszego stopnia

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się 20 maja 2013 r. od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

„Nowa matura”
Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego:
• z języka polskiego, matematyki, języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i do wyboru z historii, wiedzy o społeczeństwie lub biologii (poziom podstawowy lub rozszerzony);
• punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.

„Stara matura”
Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy: bardzo dobry – 3 punkty, dobry – 2 punkty, dostateczny – 1 punkt).

Na I rok studiów stopnia pierwszego zostaną przyjęci, poza konkursem świadectw, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego z: języka polskiego, historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy religijnej.

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru grupy przedmiotów fakultatywnych:

• praca socjalna z człowiekiem psychicznie chorym,
• praca socjalna z człowiekiem starym,
• praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnym.

Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.
Informujemy, że studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 oprócz zjazdów w piątki i soboty, będą rozpoczynać zajęcia już we wrześniu, w dniach 20-21.09.2013 r. i 27-28.09.2013 r. Zajęcia w godzinach od 8.30 do 17.40 (w zależności od rocznika).
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dla każdego semestru.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku w sytuacji niewystarczającej ilości kandydatów.

ogólna charakterystyka studiów:
Studia na kierunku „Praca socjalna” są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zgodnie z zasadami ogólnymi szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zasadami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także w Umowie między Polskim Rządem i Episkopatem Polski. Studia pierwszego stopnia są studiami trzyletnimi (6 semestrów), zorganizowanymi zgodnie z wymogami „Procesu Bolońskiego” i kończą się uzyskaniem tytułu „licencjata pracy socjalnej”.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” w Instytucie Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych opierają się na nauczaniu społecznym Kościoła w odniesieniu do człowieka oraz przysługujących mu praw, w kontekście pogłębiających się problemów społecznych.

Urzeczywistnianie się tej wizji domaga się racjonalności myślenia, uczciwości w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim, otwarcia się na prawdę o człowieku, jego godności i przeznaczeniu.

• Program studiów na kierunku „Praca socjalna” poszerza standardowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szeroką wizję chrześcijańską człowieka oraz pracy dla jego dobra. Tym samym następuje ubogacenie, które nie ma jednak wymiaru konfesyjnego, jako że nie narzuca tej wizji, ani też nie zmusza do deklaracji wyznaniowych. Dzięki tej ofercie programowej absolwent proponowanego kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych.

• Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności socjalnej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.

• Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze przemyślanej praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury Caritas, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, starszymi i chorymi, z ofiarami przemocy w rodzinie. Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej.

Postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa polskiego, wymusza podjęcie stosownych regulacji w obszarach polityki społecznej. Współczesny biedny i ubogi to nie tylko człowiek doświadczony przez życie, ograniczony w swej aktywności fizycznej i psychicznej. To także człowiek w pełni sił, który nie umie nadążyć za postępującymi zmianami gospodarczymi. Odpowiadając na te potrzeby pragniemy ukierunkować kształcenie, przyszłych pracowników socjalnych, specjalistów w obszarach pracy z osobami psychicznie chorymi oraz starymi, często chorymi i samotnymi.

Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata pracy socjalnej.

dodatkowe informacje:
W kształtowaniu programu studiów i sylwetki absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku „Praca socjalna” Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie uwzględnia standardy kształcenia obowiązujące w Polsce w szkolnictwie wyższym oraz szczegółowe standardy kształcenia w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166). Uniwersytet, korzystając z uprawnień i możliwości wprowadzenia przedmiotów własnych przed jednostki kształcenia, ubogacił wymagania kształcenia standardowego przedmiotami o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym w zakresie kształcenia ogólnego, odpowiadającymi charakterem specyfice naukowo – dydaktycznej Uniwersytetu.
Poprzez zdobywanie stosownej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w duchu poszanowania godności osoby ludzkiej, pragniemy przygotować absolwenta do pracy, zgodnie z wymogami, ujętymi w standardach kształcenia, które brzmią następująco:

„Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.
Absolwent powinien posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia”.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-10-18; 13:11

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail