Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Polonia Sacra

Polonia Sacra

Redakcja:
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. +48 12 422 60 40

Redaktor naczelny - ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

Zastępca redaktora naczelnego - o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFM Cap, prof. UPJPII

Kolegium redakcyjne
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII

Sekretarz - ks. dr Witold Ostafiński

"Polonia Sacra" to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostało wznowione 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej.
Redakcja mieści się w pomieszczeniach Wydawnictwa Naukowego: 31-004 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10; tel. 12 422 60 40.
"Polonia Sacra" publikuje artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii.
Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zredagowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UPJP2 w pozycji "Zasady dla autorów". Artykuły winny być zaopatrzone w streszczenie, tytuł i kluczowe słowa w języku angielskim.
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, szczególnie jeśli chodzi o autorstwo koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ ghostwriting i guest authorship stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji wraz z manuskryptem odpowiednich deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Czcigodni Autorzy!
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, szczególnie jeśli chodzi o autorstwo koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ ghostwriting i guest authorship stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji wraz z manuskryptem odpowiednich deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Dlatego proszę o dostarczenie do Wydawnictwa Naukowego (31-004 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10) deklaracji o następującej treści:

Wysłany do publikacji w „Polonia Sacra” tekst artykułu pod tytułem jest w całości moją własnością intelektualną. Moje autorstwo dotyczy zarówno koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Do jego powstania nie przyczynił się obcy wkład merytoryczny ani finansowy.

W przeciwnym wypadku należy opisać wkład innych podmiotów i doprecyzować autorstwo.
Ze względu na indeksowanie czasopisma proszę też dołączyć adres pocztowy wraz z danymi o zatrudnieniu, adres e-mail, oraz zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych adresowych i abstraktu w języku angielskim mojego artykułu do międzynarodowych baz danych współpracujących z "Polonia Sacra".

Streszczenia są dostępne online w międzynarodowej bazie danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities:
http://cejsh.icm.edu.pl

****************

W najnowszym numerze 19 (2014) nr 2 (35):

ZBfqr6

Zbawcze cierpienie

pdf abp Jaume Pujol Balcells, Significado de la beatificación de los mártires del siglo XX en España en el Año de la Fe
pdf Błażej Strzechmiński OFMCap, La sofferenza di padre Pio come partecipazione alla passione di Cristo
pdf ks. Jan Dziedzic, Beistand bei Trauer. Psychologisch-pastorale Aspekte
pdf ks. Henryk Sławiński, Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych

Artykuły
pdf Aleksandra Kijak-Sawska, Morskie podróże św. Maksymiliana
pdf Piotr Roszak, Mozarabowie a iberyjskie doświadczenie graniczności
pdf ks. Jan Nowak, Książę kardynał Adam Stefan Sapieha jako apostoł miłosierdzia w naszej ojczyźnie

****************

W poprzednim numerze 18 (2014) nr 1 (34):

6wsMEo

Święty Franciszek z Asyżu

pdfRoland Prejs OFMCap, Osoba i przesłanie św. Franciszka
pdfWiesław Block OFMCap, Brat – ojciec – matka. Specyfika braterstwa minoryckiego
pdf Marek Miszczyński OFMCap, Minoritas według św. Franciszka z Asyżu w ujęciu chrystologicznym
pdf Andrzej Zając OFMConv, Troska o pokój według św. Franciszka z Asyżu
pdf Paula Rutkowska OCPA, Słowo pełne blasku. Tytuł „Najwyższy” w pismach św. Franciszka z Asyżu
pdf Krzysztof Juzba OFMCap, La compassione di Francesco d’Assisi per gli altri e per il Creato
pdf Błażej Strzechmiński OFMCap, Il fenomeno della sofferenza di padre Pio da Pietrelcina descritto nelle lettere al direttore spirituale padre Benedetto

Sprawozdania i recenzje
Jarosław Kupczak OP
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania naukowego Polskiego Stowarzyszenia Teologów Moralistów
Tomasz Maria Dąbek OSB
Jarosław Kupczak OP, Teologiczna semantyka płci
Dariusz Kasprzak OFMCap
Michał Kieling, Rola Pisma Świętego i „artes liberales” w kształtowaniu
nauk teologicznych i świeckich według Kasjodora

****************

W najnowszym numerze 17 (2013) nr 2 (33):

3QruGa

Światło wiary – Lumen fidei

pdf Rev. Pablo Blanco Sarto, Faith in the Year Of Faith. Ratzinger’s proposal
pdf ks. Tomasz Kaczmarek, Katechizm biblijny Kościoła kartagińskiego
pdf ks. Krzysztof Góźdź, Logosowy charakter wiary według Josepha Ratzingera – Benedykta XV
pdf Andrzej Napiórkowski OSPPE, Wiara w Kościele, lecz dla świata. Rekonstrukcja interpretacji nauczania Vaticanum II
pdf ks. Jan Orzeszyna, Czy wiara decyduje o normach moralnych?
pdf ks. Tomasz Kraj, Czy współczesna antropologia uwzględnia wiarę?
pdf ks. Henryk Sławiński, Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka Lumen fidei
pdf ks. Marek Kluz, Wiara w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki Lumen fidei papieża Franciszka
pdf ks. Henryk Paprocki, Stosunek religii do nauki. Punkt widzenia prawosławnego

Artykuły
pdf Tadeusz Kałużny SCJ, Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania
pdf ks. Piotr Kroczek, O możliwościach ekumenicznej współpracy katolików i luteranów nad kształtowaniem decyzji ustawodawcy polskiego w dziedzinie małżeństwa i rodziny
pdf ks. Wojciech Medwid, Wkład Tomasza Cranmera w rozwój angielskiej reformacji
pdf Monika Wąchocka, Łaska w ikonach
pdf Stanisław Witkowski MS, Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41–52)
pdf Anita Mularczyk-Budzan, Konfrontacja ascetyki Hieronima ze Strydonu i Pelagiusza z Brytanii na podstawie wybranych dzieł
pdf ks. Jan Dyduch, Posoborowa instytucjonalna odnowa Kościoła krakowskiego według kardynała Karola Wojtyły
pdf Michał Machura, Teksty modlitw eucharystycznych w świetle najnowszych zasad pisowni słownictwa religijnego
pdf Mirosław Bogdan, Definicja piękna w XII wieku a architektoniczna ekspozycja ołtarza w epoce gotyckiej

Recenzje
Dariusz Kasprzak OFMCap, Józef Pochwat MS, „Misterium iniquitatis”. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360–435)
Ewa Teodorowicz-Hellman, Mariusz Chamarczuk SDB, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji
ks. Wojciech Zyzak, ks. Marcin Godawa, Obraz tajemnicy Wcielenia i Narodzenia
Pańskiego w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

ks. Henryk Sławiński, Artur Seweryn, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu
św. Augustyna

****************

W poprzednim numerze 17 (2013) nr 1 (32):

vqJpZ1

Dziecko poczęte

pdf ks. Marek Gilski, Początkowe stadia życia ludzkiego według Homera
pdf ks. Wojciech Węgrzyniak, Starotestamentowe życie nienarodzonych
pdf ks. Andrzej Muszala, Początkowe stadia życia ludzkiego według św. Pawła
pdf ks. Roman Sala, Początki życia ludzkiego w komentarzach patrystycznych
pdf ks. Tomasz Kraj, Współczesna teologia moralna o szacunku dla ludzkiego embrionu w ujęciu Livio Meliny
pdf ks. Piotr Roszak, La vida del embrión según santo Tomas de Aquino
pdf Marta Ficoń, Los dzieci zmarłych bez chrztu – nieznana historia i współczesne pytania

Artykuły

pdf Krzysztof Juzba OFMCap, L’esperienza della compassione di Dio Uno e Trino di Francesco d’Assisi
pdf Michaela Christine Hastetter, Das neue Lied singen... Zur Kunst des Aggiornamento
pdf ks. Henryk Sławiński, Błogosławieni wychowawcy świętej Teresy z Lisieux
pdf ks. Wojciech Zyzak, Ora sive labora?
pdf ks. Józef Pochwat MS, Zagadnienie nawrócenia i pokuty w dziełach Sulpicjusza Sewera
pdf Marek Micherdziński, Droga jako synonim zbawienia w Koranie. Refleksje lingwistyczno-teologiczne
pdf ks. Wojciech Medwid, Życie i dzieło Marcina Lutra a spór wokół tez i narodzin Reformacji

Recenzje
ks. Wojciech Zyzak, Kard. Karol Wojtyła, Kościół w tajemnicy odkupienia.
Interpretacja Vaticanum II

****************

W poprzednim numerze (31(75)/2012):

3IRGvs

Kościół – polityka. Sobór Watykański II

pdf ks. Jan Dyduch, Polityka jako wyraz służby człowiekowi i społeczeństwu
pdf Henryk Sławiński, Problematyka polityczna w kazaniu
pdf Natalia Radomska, Epoka Soboru Watykańskiego II z perspektywy ks. Andrzeja Bardeckiego
pdf Piotr Jamioł MS, Odnowa życia zakonnego w świetle Soboru Watykańskiego II i w nauczaniu magisterium Kościoła

Artykuły

pdf ks. Arkadiusz Olczyk, „Nowe” problemy wychowawcze w dobie „nowych” mediów
pdf s. Izabela Iwańska, Formacja nowych ewangelizatorów dla dzieła nowej ewangelizacji
pdf ks. Maciej Ostrowski, Dialog religijny w turystyce
pdf ks. Wojciech Zyzak, Święty Jan z Ávili doktorem Kościoła
pdf ks. Marcin Godawa, Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej
pdf Erwin José A. Balagapo, Marriage Consent vis-à-vis St. Thomas Aquinas’ notion on Internal Freedom
pdf ks. Sławomir Kunka, Szkic do teologii ludzkiej płciowości
pdf ks. Józef Pochwat MS, Nauka o szatanie i demonach w ujęciu Sulpicjusza Sewera
pdf Dariusz Adamczyk, Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia – na podstawie Rz 2, 1–3, 20
pdf Olga Cyrek, Hezychia w ujęciu Jana Klimaka i jej odzwierciedlenie w wizerunkach postaci na ikonach Andrzeja Rublowa

Sprawozdania i recenzje
ks. Andrzej Dobrzyński, Jan Paweł II prawodawcą Kościoła – sympozjum w Lugano
ks. Józef Stala, VII ogólnopolska konferencja naukowa Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania (Tarnów, 21 maja 2012)
s. Małgorzata Krupecka USJK, V sympozjum z cyklu Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja
Henryk Sławiński, Sprawozdanie z XXIII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza (Watykan, 19–23 listopada 2012)
Socjalizacja – wyzwanie współczesności, red. J. Stala, Tarnów 2010, 464 s.
Ks. Robert Samsel, Teoria reformacji Stanisława Hozjusza na podstawie jego „Cenzury”, Kraków 2010, 259 s.
Ks. Tomasz Bajer, Katarzyna Dybeł, „Dobrze używałeś kapłaństwa, mój bracie…”. Księża Stanisław i Andrzej Bajerowie: świadectwo życia, świadectwo epoki, Kraków 2011, 374 s.

****************

W poprzednim numerze (30(74)/2012):

7XQHKE

Męczeństwo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

pdf ks. Wojciech Życiński SDB, Matka naszego Pana czy Królowa Męczenników
pdf Wiesław Bar OFMConv, Święty Maksymilian Maria Kolbe – męczeństwo z miłości
pdf Peter Borza, Gréckokatolícki mučeníci z obdobia neslobody 1939–1989
pdf ks. Krzysztof Kościelniak, Męczeństwo – chrześcijańska wyłączność?
pdf Zdzisław J. Kijas OFMConv, Świadek męczeństwa i jego rola w świetle jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
pdf ks. Marcin Cholewa, Męczeństwo formą samobójstwa?

Artykuły

pdf Olga Cyrek, Frontalne i całopostaciowe wizerunki Chrystusa na ikonach bizantyńskich i ruskich. Schemat ikonograficzny
pdf ks. dr Andrzej Dobrzyński, Niosąc w przyszłość dziedzictwo pontyfikatu. Związki watykańskiej Fundacji Jana Pawła II z instytucjami w Polsce
pdf ks. Jan Dyduch, Geneza utworzenia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
pdf Aneta Gawkowska, Woman, Self-Giving and Receiving: New Feminism, Theology of the Body, and Society
pdf Jerzy Wiesław Gogola OCD, Komunia z Bogiem istotą chrześcijańskiego powołania
pdf ks. Piotr Kroczek, Mała architektura sakralna w optyce prawa polskiego i kanonicznego
pdf ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, La visione paolina della spiritualità cristiana: quali prospettive per l’avvenire del cristianesimo?
pdf ks. Witold Ostafiński, Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół Kazań starosądeckich

Sprawozdania i recenzje

ks. Wojciech Mleczko CR, O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812–1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności. Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum z cyklu Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja (Kraków, 28 lutego 2012)
Romuald Henryk Kośla OFM, Jan Duns Szkot. Jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2011, 328 s. (Dariusz Kasprzak OFMCap)
„Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”: św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2012 (Jacek Kiciński CMF)
Jerzy Misiurek, Modlitwa. Medytacja. Kontemplacja. Mistyka. Dzieje problematyki, Lublin 2011, ss. 376 (Jacek Kiciński CMF)
Przemysław Plata OSA, The Appeal to the Trinity in Contemporary Theology of Interreligious Dialogue, Leuven 2007, ss. 230 (Jarosław Kupczak OP)
Aleksander Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, ss. 304 (Teolingwistyka, 7) (ks. Wiesław Przyczyna)

****************

W poprzednim numerze (29(73)/2011):

84P5mU

pdf ks. Arkadiusz Baron, Synody czasów upadku i przemiany Imperium Rzymskiego na Zachodzie
pdf Dariusz Kasprzak OFMCap, Duszpasterstwo w Kościele Zachodnim w VI wieku. Zarys problematyki
pdf Jan Iluk, Rzymskie i wczesnobizantyjskie złoto w barbarzyńskich skarbcach i sakiewkach (IV–VI wiek n.e.)
pdf Monika Ożóg, ks. Henryk Pietras SJ, Edykt Teoderyka, przepisy synodalne a prawo azylu
pdf Monika Ożóg, Stanowisko cesarzy bizantyńskich wobec rządów Teoderyka Wielkiego na Zachodzie
pdf Mirosław Bogdan, Historyczne konsekwencje liturgicznej i architektonicznej odnowy strefy ołtarza a posoborowa obecność tabernakulum

Artykuły

pdf Agnieszka Bywalec, Idealne miasto Christianopolis. Struktura urbanistyczna i społeczna
pdf ks. Marcin Cholewa, ks. Marek Gilski, ks. Janusz Mieczkowski, Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978–2010
pdf ks. Arkadiusz Jasiewicz, Scala Paradisi św. Jana Klimaka jako arcydzieło duchowości – struktura, styl i cel pisma
pdf ks. Piotr Kroczek, Kanoniczne zakazy związane z małżeństwem jako możliwość wsparcia ściągalności alimentów na dzieci
pdf bp Mariusz Leszczyński, Akcja Katolicka świadkiem Chrystusa w epoce sekularyzacji
pdf o. Michał Lukoszek OSPPE, Misterium jedności Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II
pdf ks. Mieczysław Mikołajczak, Obraz Jezusa Syna Dawida w dwudziele św. Łukasza (Łk–Dz)
pdf ks. Wojciech Misztal, Św. Paweł: zapomniane początki i wspólnotowy charakter mistyki chrześcijańskiej?
pdf ks. Jan Nowak, Prześladowania Kościoła katolickiego w Kazachstanie w urzędowych dokumentach i pismach ks. Władysława Bukowińskiego w latach 1954–1974
pdf ks. Witold Ostafiński, Colores verbi et spes. Uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika
pdf Roland Marcin Pancerz OFM, Miejsce smutku w duchowości chrześcijańskiej. Świadectwa wielkich pisarzy monastycznych od Ewagriusza do Jana Klimaka
pdf Dr. Josep Lluís Domingo Sanch o, Dra. Yolanda Ruiz Ordóñez, El sonido de los metales: el angel músico de la trompeta s. i. Catedral de Valencia, España
pdf ks. Józef Stala, Wiedzieć – zdobywanie wiedzy przez nauczyciela religii i katechetę. W kierunku formacji intelektualnej
pdf ks. Robert Woźniak, Konstruktywna otwartość systemu filozoficznego jako warunek jego przydatności teologicznej à propos pewnej idei Jeana-Luca Mariona
pdf ks. Wojciech Życiński SDB, Matka wszystkich chrześcijan

Sprawozdania i recenzje

ks. dr Marek Gołąb, Znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II. Sympozjum
zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 8 listopada 2011
Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, 221 s. (Tadeusz Kałużny SCJ)
G. Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2010, 249 s. (Jacek Kiciński CMF)
Módl się i pracuj – cystersi kształtują siebie i świat. Materiały z sympozjum, Opactwo Ojców Cystersów, Kraków-Mogiła, 5 grudnia 2009 r., red. ks. Wojciech Misztal i o. Bartłomiej Rodziewicz OCist, Kraków 2010 (Kazimierz Lubowicki OMI)
Roman Mazurkiewicz, Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, 225 s. (ks. Kazimierz Panuś)
Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, red. J. Makselon, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2005, 364 s. (ks. Józef Stala)
Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkowski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 268 s. (ks. Józef Stala)
Bernhard Nausner, Human Experience and the Triune God. A Theological Exploration of the Relevance of Human Experience for Trinitarian Theology, Pater Lang, Oxford–Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York–Wien 2008 (Religions and Discourse, 41) (ks. Robert J. Woźniak)

****************

W poprzednim numerze (28(72)/2011):

ggW6QP

Artykuły

pdf ks. Tadeusz Borutka, Rola słowa Bożego w życiu indywidualnym i społecznym
pdf ks. Jan Dyduch, Rola biskupów w posoborowym kształcie synodów
pdf Aneta Gawkowska, The Importance of Receptivity in Christian Anthroplogy. New Feminist Case Study
pdf ks. Marcin Godawa, Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie w wewnętrznej analizie porównawczej
pdf o. Jerzy W. Gogola OCD, Wyzwania dla życia wspólnotowego we współczesnym świecie
pdf s. Izabela Iwańska, Postawa słuchania w modlitwie
pdf ks. Robert Kantor, Świętość kapłana dla służenia innym
pdf o. Dariusz Kasprzak OFMCap. Oryginalność kultu Maryi z Nazaretu na tle kultów Wielkiej Matki (prahistoria, mity, kulty historyczne Bogini-Dziewicy i Bogini-Matki)
pdf ks. Krzysztof Kida, Inter arma silent Musae. Ks. Rokoszny w hołdzie malarskiej wielkości Józefa Brandta
pdf ks. Piotr Kroczek, Świętowanie w pedagogice prawa kanonicznego i prawa polskiego
pdf ks. Wojciech Misztal, Św. Paweł a życie w Chrystusie: przesłanie o relacjach międzyosobowych
pdf ks. Maciej Radej, Potrzeba "Dyrektorium homiletycznego"
pdf Dariusz Radziechowski, "Zabobony" i autentyczna teologia kobiety
pdf ks. Henryk Sławiński, Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego
pdf ks. Rafał Wilkołek, Fundamenty topiczności teologicznej arystotelizmu. Terminologia arystotelesowska w chrystologii ontologicznej św. Tomasza z Akwinu
pdf Maria Zboralska, Ekwiwalencja formalna i dynamiczna w tłumaczeniu Biblii
pdf ks. Wojciech Zyzak, Tractatulus devotus Florenta Redewijnsa jako przykład duchowości devotio moderna

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z sympozjum Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości (Bartłomiej Rodziewicz OCist)
Kapłan – świadek miłości Boga do człowieka, red. J. Kiciński (Jerzy Tupikowski CMF)
ks. Wojciech Misztal, Listy Pawłowe jako przykład informowania
o związkach międzyosobowych, tworzenia i rozwijania tych relacji
(ks. Wojciech Zyzak)
Czesław Parzyszek SAC, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do
nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II
(Jacek Kiciński CMF)
ks. Wojciech Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania
Jana Pawła II
(ks. Wojciech Misztal)

**************

W poprzednim numerze (27(71)/2010):

uQ52MK

Ad fontes liturgicos

pdf ks. Krzysztof Fedorowicz, Wawelskie kolektarze jako źródło poznania liturgii katedralnej w XVI wieki
pdf ks. Marcel Mojzeš, Działanie Boże - źródło liturgii par excellence
pdf Taras Szmańko, Żródła liturgiczne w postaci tekstów cyrylickich. Osobliwości i metodologia badań
pdf Maksym Tymo, Bizantyjska hymnografia liturgiczna jako źródło teologiczne

Artykuły

pdf ks. Adam Ceglarek, Typologia i dobór metod biblijnych w katechezie
pdf Paweł Jan Chmura, Chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny
pdf ks. Jan Dyduch, Godność człowieka u podstaw współpracy Kościoła katolickiego z państwem polskim
pdf ks. Marek Gilski, Chrześcijańskie papirusy magiczne
pdf ks. Marcin Godawa, Postawa lęku w obliczu Komunii Świętej w kazaniu Szymona Starowolskiego O godnym przygotowaniu się do przyjęcia Najświętszego Sakramentu (1649)
pdf ks. Robert Kantor, Postawa pastoralna wobec katolików rozwiedzionych, którzy ponownie zawierają cywilny związek małżeński
pdf ks. Marek Kluz, Współczesne dylematy moralne w odkrywaniu wartości życia i zdrowia
pdf ks. Piotr Kroczek, Tłumaczenie kościelnych tekstów prawnych - aspekt teoretyczny i prawny
pdf ks. Marek Leśniak, Uczynki miłosierdzia w życiu świadków Jezusa Chrystusa
pdf ks. Jan Machniak, Udział Ojca Świętego Jana Pawła II w głoszeniu orędzia fatimskiego
pdf ks. Wojciech Misztal, Biblia o żołnierzach: przyczynek do oceny możliwości oddziaływania duchowości chrześcijańskiej za pomocą przekazu ustnego i pisemnego
pdf ks. Maciej Radej, Ulubione figury retoryczne Karola Wojtyły
pdf ks. Józef Stala, Przygotowanie człowieka do odpowiedzialnej realizacji powołania małżeńskiego i rodzinnego. Pedagogiczno-katechetyczne aspekty poradnictwa rodzinnego
pdf s. Katarzyna Kinga Walkowiak, Co dalej z ekumenizmem? Spojrzenie w przeszłość i nadzieje na przyszłość
pdf ks. Marek Zaborowski, Sakramentalność kapłaństwa Chrystusowego
pdf ks. Wojciech Zyzak, Kapłaństwo w pismach świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z kolokwium After secularism, Paryż 24-26 czerwca 2010 (Jarosław Kupczak)
Kardynał Zenon Grocholewski, Universität Heute (Universitatea Azi), (ks. Jan Dyduch)
Julia Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary (Jarosław Kupczak OP)
Giovanni Reale, Karol Wojtyła. Pielgrzym absolutu (Jarosław Kupczak OP)
J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne (ks. Józef Stala)
W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, red. A . Kalus (ks. Józef Stala)

***************

W poprzednim numerze (26(70)/2010):

oP838f

Współczesne wyzwania wobec przepowiadania słowa Bożego

pdf ks. Roman Bogacz, Słowo Boże w życiu i nauczaniu Kościoła
pdf o. Gerard Siwek CSsR, Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności
pdf ks. Henryk Sławiński, Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne
pdf Leszek Szewczyk, Złoty środek kaznodziejstwa. O ciągłym napięciu między formą i treścią przepowiadania słowa Bożego
pdf Ryszard Wróbel, Lectio divina: warunki, korzyści i zagrożenia

Artykuły

pdf Dariusz Adamczyk, Prawda o stworzeniu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
pdf Jerzy Betlejko, Niektóre z pojęć Παιδεία i Θεολογία według św. Bazylego Wielkiego
pdf ks. Szymon Drzyżdżyk, Sylwia Haberka, Nadzieja czy apokatastaza? Refleksje nad eschatologią Wacława Hryniewicza
pdf ks. Marcin Godawa, Przestrzeń i ruch w opisie zbawienia. Teologiczna interpretacja wybranych wierszy Johna Donne'a (1572-1631)
pdf ks. Piotr Kroczek, Zagadnienie interdyscyplinarności prawa kanonicznego
pdf o. dr Michał Łukoszek OSPPE, Podstawy reinterpretacji dogmatu o prymacie biskupa Rzymu według Soboru Watykańskiego I
pdf Paweł Maciaszek, Mundus docendi, mundus liturgicum i mundus regendi w posłudze biskupiej
pdf ks. Wojciech Misztal, Pawłowy przekaz o chrzcielnym udziale w misterium wielkanocnym Chrystusa przykładem prezentacji społecznego wymiaru duchowości
pdf ks. Wojciech Mleczko, Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski CR jako rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie
pdf Przemysław Nowakowski CM, Anamneza eucharystyczna jako realizacja obecności Chrystusa dla nas w ujęciu bp. Wacława Świerzawskiego
pdf Natalia Radomska, Problematyka cierpienia i jego związek z krzyżem
pdf J. Skawroń O.Carm, "Czynnik trzeci" w kształtowaniu osobowości. Zagadnienie sumienia w Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego
pdf ks. Zbigniew Waleszczuk, Jana Pawła II teologia solidarności - solidaryzm encyklik społecznych (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus)

Sprawozdania i recenzje

Język w liturgii. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji międzynarodowej (17-19 września 2009 r., Krzeszowice) (Marta Dalgiewicz, Elżbieta Kucharska- Dreiß)
Stanisław Piech, Wychowywać dla Kościoła i państwa. Formacje elity duchowieństwa galicyjskiego 1775-1918 (Renata Dulian)
W. Misztal, Duchowość chrześcijaństwa w świetle listów Pawłowych. Związki z Bogiem (Ks. Stanisław Urbański)
Luigi Gioia, The Theological Epistemology of Augustine's "De Trinitate" (Ks. Robert J.Woźniak)
Roland Kany, Augustins Trinitätsdenken. Bilanz. Kritik und Weiterführung der modernen Forschung zu „De Trinitate“ (Ks. Robert J. Woźniak)
Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II, red. Lenka Karfiková, Scot Douglass, Johannes Zachhuber Brill (ks. Robert J. Woźniak)
Ks. Kazimierz PEK MIC, Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku (Ks. Wojciech Życiński)

***************

W poprzednim numerze (25(69)/2009):

rqxmB2

Rok kapłański

pdf ks. Marek Gilski, Kapłan w poematach homeryckich.
pdf ks. Roman Bogacz, Chrystus Arcykapłan według Listu do Hebrajczyków.
pdf Dariusz Kasprzak OFMCap, Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (I-VII w.).
pdf o Łukasz Lukoszek OSPPE, Działanie in persona Christi jako udział w kapłaństwie Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II.
pdf Jacek Kiciński CMF, Z Ludu wzięty, do ludu posłany. Wspólnota miejscem realizacji powołania kapłańskiego.
pdf ks. Wojciech Zyzak, Maryjny rys duchowości prezbitera w nauczaniu Jana Pawła II.

Artykuły

pdf ks. Tadeusz Borutka, Lucyna Bułaś, Problemy etyczno-moralne farmaceuty, w tym aptekarza.
pdf ks. Jan Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w Krakowskiej Uczelni Teologicznej.
pdf o. Jerzy Kempys OCist, Zbawczy sens cierpienia w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku.
pdf Zdzisław Zygmunt Kruczek CSMA, Wtargnięcie Iberyjczyków w rejony Nowej Gwinei (Malezja).
pdf ks. Wojciech Misztal, Duchowość chrześcijańska duchowością nadziei: kilka uwag na podstawie corpus paulinum.
pdf Henryk Sławiński, Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz.
pdf ks. Józef Stala, Wyzwania stojące przed rodziną w realizacji misji wychowawczej.
pdf Stanisław Witkowski MS, Uniwersalne znaczenie narodzin Jezusa (Łk 2, 1-20).
pdf ks. Marek Zaborowski, Czy szafarz katolicki może ochrzcić dziecko wbrew woli rodziców?
pdf ks. Robert Zych, Wokół rzeczywistości pośmiertne.

Sprawozdania i recenzje

Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia (Renata Dulian).
W. Chrostowski, Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne studia (ks. Roman Pindel).
Elżbieta Osewska, Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle Living and Sharing Our Faith (ks. Józef Stala).
ks. Marek Kluz, Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza biskupa Tarnowskiego 1962-1990 (ks. Józef Stala).

***************

W poprzednim numerze (24(68)/2009):

polonia_24

Duchowość ludzi świeckich w teologii posoborowej

pdf ks. Wojciech Zyzak, Duchowość ludzi świeckich w posoborowej teologii.
pdf Jacek Kiciński CMF, Powołanie świeckich do świętości we współczesnym świecie.
pdf o. Kazimierz Lubowicki OMI, Communio personarum w odniesieniu do małżeństwa.
pdf ks. Piotr Walkiewicz, Konsekracja w świecie.

Artykuły

pdf Kinga Bochenek, Artur Łoziński, Czas i przestrzeń jako miejsce teologicznego poznania.
pdf Adrian Drdzeń, Koncepcja personalizmu Mikołaja Bierdiajewa.
pdf ks. Szymon Drzyżdżyk, Teologiczne uzasadnienie tytułu Matka Kościoła.
pdf ks. Marcin Godawa, Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej.
pdf ks. Tomasz Jelonek, "Już nie ma Scyty" (Kol 3, 11). Uniwersalizm zbawienia według św. Pawła.
pdf o. Jerzy Kempys OCist., Śmierć w świetle Rozmyślań Marka Aureliusza.
pdf Małgorzata Królczyk, Nieprawidłowe związki mężczyzny i kobiety jako problem społeczno-moralny i duszpasterski.
pdf ks. Paweł Maciaszek, Skutki daru Ducha Świętego w świetle homilii obrzędu bierzmowania.
pdf ks. Wojciech Misztal, Mistyka chrześcijańska: przyczynek nowotestamentalnych pism związanych ze św. Pawłem.
pdf ks. Andrzej Muszala, Les problemes ethiques de la procreation medicalement assistee.
pdf ks. Marcello Neri SCJ, Teologia i Europa.
pdf ks. Norbert Pikuła, Radość chrześcijańska. Biblijno-teologiczne podstawy radości.
pdf Marek Saj CSsR, Życie konsekrowane w nauczaniu Benedykta XVI.
pdf ks. Marek Zaborowski, Sakrament pokuty w ujęciu teologiczno-prawnym.
pdf ks. Andrzej Zwoliński, Mit demokratycznej większości.

Sprawozdania i recenzje

ks. Jan Piwowarczyk, Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II.
Podróżnicy, fundatorzy, święci, pod red. T. Ratajczaka (R. Dulina).
Elżbieta Matyaszewska, "Wierzę w cuda nie od dziś". Religia w życiu i twórczości Jana Matejki (M. Sadowski CSsR).
G. L. Hallett, Identity and Mystery in Themes of Christian Faith. Late Wittgensteinian Perspectives (ks. R. Woźniak).
Robyn Horner, Jean-Luc Marion. A Theological Introduction (ks. R. Woźniak).
Mark Weedman, The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers (ks. R. Woźniak).
Carl A. Anderson, Cywilizacja miłości. Co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat? (J. Kupczak OP).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-05; 13:17

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail