Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Poziomy językowe > Poziom C

Poziom C

Opisane niżej umiejętności na poszczególnych poziomach językowych dotyczą wszystkich języków nowożytnych i są zgodne z zasadami obowiązującymi w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego (Common European Framework).

Poziom C1

Słuchanie
Student potrafi zrozumieć długą wypowiedź, nawet jeśli jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia, rozumie programy telewizyjne i filmy bez specjalnego wysiłku, rozumie wykłady, rozmowy i opracowania dotyczące dziedzin jego akademickich lub zawodowych zainteresowań.

Czytanie
Potrafi zrozumieć długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu jak również teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne, nawet jeśli nie są związane z jego specjalizacją. Potrafi zrozumieć w tekstach ukryte znaczenia, myśli i relacje.

Mówienie - interakcja
Potrafi porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów, skutecznie używając języka w kontaktach ogólnych, zawodowych i akademickich. Potrafi wyrażać moje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi poprzednich rozmówców, wyrażać emocje, stosować aluzje oraz żartować.

Mówienie - produkcja
Potrafi opisać jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc wypowiedź.

Pisanie
Potrafi wypowiedzieć się poprzez jasno i dobrze skonstruowany tekst oraz rozwinąć w nim swój punkt widzenia. Potrafi wypowiedzieć się pisemnie w liście, eseju lub sprawozdaniu na tematy złożone, podkreślając ważne aspekty, dostosowując swój styl do stylu nadawcy. Potrafi zebrać informacje z różnych źródeł i zastosować je w spójnym i logicznym podsumowaniu. Potrafi dobrać styl odpowiednio do adresata.

Poziom C2

Słuchanie
Student nie ma żadnych trudności w rozumieniu języka mówionego, tak w przekazach bezpośrednich jak i poprzez media, ani gdy mówi się szybko. Potrzebuje tylko trochę czasu na oswojenie się z nowym akcentem.

Czytanie
Czyta bez wysiłku wszelkie teksty, nawet takie, których forma i treść posiadają duży stopień abstrakcji, np. podręcznik, artykuły na tematy specjalistyczne, dzieło literackie. Potrafi rozpoznać znaczenie wielu środków stylistycznych (gry słów, metafory, symbole, dwuznaczności)

Mówienie - interakcja
Potrafi uczestniczyć bez żadnego wysiłku we wszelkich rozmowach, dyskusjach, swobodnie stosując wyrażenia idiomatyczne i potoczne.

Mówienie - produkcja
Potrafi wypowiadać się płynnie i wyrażać precyzyjne niuanse znaczeniowe. W przypadku trudności potrafi zręcznie naprawić potknięcie tak, że manewr ten zostanie niemal niezauważony.

Pisanie
Potrafi opisać i przeprowadzić jasną i płynną argumentację w stylu dostosowanym do kontekstu, przedstawić w sposób zwięzły i logiczny dany temat i przypomnieć słuchaczom główne punkty prezentacji.

Potrafi napisać tekst jasny, płynny i stylistycznie dostosowany do kontekstu sytuacyjnego oraz zredagować listy, sprawozdania, raporty i artykuły na złożone tematy, o jasnej strukturze pozwalającej czytelnikowi zrozumieć ich najważniejsze punkty. Student potrafi również streścić lub przedstawić pisemną krytykę tekstu naukowego lub literackiego.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 11:09

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail