Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Współpracy z Zagranicą > Erasmus w UPJPII > Wyjazdy kadry dydaktycznej

Wyjazdy kadry dydaktycznej

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników UPJPII w celach dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego) w r.a. 2014/2015

I. Informacje o przyznanym dofinansowaniu
W ramach mobilności pracowników uczelni w celach dydaktycznych w r.a. 2014/2015 zostało przyznane UPJPII dofinansowanie w wysokości 11350 euro, które pozwoli na wysłanie ok. 15 pracowników (minimalna liczba wyjazdów wynikająca z umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+).
II. Zasady realizacji wyjazdów pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach partnerskich

1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana z uczelniami, które posiadają ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020).
2. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie zajęć na uczelni partnerskiej, z którą UPJPII ma podpisaną ważną umowę dwustronną. Wykaz wszystkich umów znajduje się na stronie UPJPII oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.
3. Osobami uprawnionymi do wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych są nauczyciele akademiccy UPJPII zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.
4. Do kategorii wymiany pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć zalicza się również przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw/uczelni, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami UPJPII.
5. Przed wyjazdem pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej niezbędne jest sporządzenie umowy na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement). W dokumencie tym muszą zostać wyszczególnione:
- zakładane cele pobytu na uczelni partnerskiej;
- szczegółowy program i harmonogram zajęć;
- oczekiwane rezultaty i korzyści z dla pracownika, UPJPII oraz dla instytucji przyjmującej.
6. Pierwszeństwo w wyjazdach mają pracownicy, którzy do tej pory nie skorzystali z wyjazdów w ramach programu Erasmus. Aby zwiększyć szansę wyjazdów tych pracowników zostaje ustalony termin 30 września b.r. na złożenie w BWzZ swojego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem z uczelni partnerskiej o przyjęciu pracownika na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (np. e-mail). Po 30 września będą przyjmowane zgłoszenia pracowników, którzy korzystali z wyjazdów w ramach programu Erasmus w poprzednich latach. Wyjazdy będą realizowane według kolejności zgłoszeń (bez uwzględniania pierwszeństwa osób, które jeszcze nie korzystały z wyjazdów), do wyczerpania środków przyznanych naszej Uczelni na to działanie.
7. Wyjeżdżający pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o znajomości języka instytucji przyjmującej lub języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym).
8. Ponowny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy jedynie w przypadku braku innych kandydatów.

III. Zasady organizacji wyjazdów nauczycieli akademickich

1. Pobyt pracownika na uczelni przyjmującej to maksymalnie jeden tydzień (pięć dni na uczelni oraz jeden dzień bezpośrednio przed (na dojazd „tam”) oraz jeden dzień bezpośrednio po (na dojazd „z powrotem”). Minimalny czas pobytu w instytucji przyjmującej to 2 dni (bez podróży).
2. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do przeprowadzenia na uczelni partnerskiej: 8.
3. Podstawą wypłaty grantu jest podpisanie umowy finansowej (pracownik-Uczelnia) oraz zaakceptowanie przez pracownika wszystkich warunków umowy.
4. Stypendium zostanie wypłacone na podany przez pracownika numer konta bankowego.
5. Do obowiązków pracownika należy posiadanie właściwego ubezpieczenia na czas podróży, pobytu w instytucji przyjmującej oraz ubezpieczenia kosztów anulowania biletu. W przypadku rezygnacji pracownika z wyjazdu wymagany będzie zwrot całości wypłaconego grantu.
6. Rozliczenie pobytu następuje zgodnie z ustaleniami zapisanymi w umowie pracownik-Uczelnia (przedstawienie potwierdzenia z instytucji przyjmującej o realizacji wcześniej ustalonego programu z dokładnymi datami pobytu w uczelni przyjmującej, biletów z potwierdzeniem dat podróży oraz wypełnienie ankiety on-line, do której pracownik otrzymuje dostęp na podany przez niego adres mailowy).
7. Istnieje możliwość wyjazdu nauczyciela akademickiego bez otrzymania grantu (wyjazd z grantem zerowym) – w tym przypadku pracownika obowiązują wszystkie zasady z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium.

IV. Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich

1. Wypłacany grant jest dofinansowaniem wyjazdu i nie musi pokryć wszystkich wydatków związanych z pobytem na uczelni partnerskiej.
2. Wysokość stypendium została ustalona przez FRSE dla wszystkich uczelni w Polsce . Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, w którym będą realizowane zajęcia dydaktyczne.
3. Wysokość stawek dziennych w podziale na poszczególne kraje (w euro):
Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania: 130
Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy: 110
Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja: 100
Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia: 80

4. Do grantu będzie wypłacany również ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu uzależniona będzie od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży i miejsce docelowe. Do obliczenia odległości służyć będzie kalkulator odległości przygotowany przez Komisję Europejską: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
5. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się w FRSE o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym czasie (po udostępnieniu ich przez FRSE).
6. W sytuacjach nieuregulowanych tym zapisem decyzję będzie podejmował prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej (od 1 września 2014 r. prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej).

Zatwierdził dnia 24 lipca 2014 r.
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-02; 14:58

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail