Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Współpracy z Zagranicą > Erasmus w UPJPII > Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników UPJPII w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego) w r.a. 2014/2015

I. Informacje o przyznanym dofinansowaniu
W ramach mobilności pracowników uczelni w celach szkoleniowych w r.a. 2014/2015 zostało przyznane UPJPII dofinansowanie w wysokości 7900 euro, które pozwoli na wysłanie ok. 10 pracowników (minimalna liczba wyjazdów wynikająca z umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+).
II. Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe

1. Szkolenie może odbyć się dowolnej instytucji (np. uczelnia, przedsiębiorstwo) znajdującej się w jednym z krajów UE, EOG, w Turcji i Macedonii.
2. Szkolenie ma na celu zapewnienie wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing)/ okresów obserwacji/szkoleń. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie obowiązków podejmowanych na UPJPII, dlatego na szkolenie będą delegowane osoby, które przedstawią plan szkolenia związany z pracą na swoim stanowisku.
3. Przed wyjazdem pracownika na szkolenie niezbędne jest sporządzenie umowy na udział w szkoleniu (Staff Mobility for Training Mobility Agreement). W dokumencie tym muszą zostać wyszczególnione:
- zakładane cele szkolenia;
- szczegółowy program i harmonogram szkolenia
- oczekiwane rezultaty i korzyści z odbytego szkolenia dla pracownika, Uniwersytetu oraz dla instytucji przyjmującej.
4. Wyjazdy szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników UPJPII niebędących nauczycielami akademickimi oraz lektorów MSJO.
5. O stypendium mogą się starać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej.
6. Pierwszeństwo w wyjazdach szkoleniowych mają pracownicy, którzy do tej pory nie skorzystali z wyjazdów w ramach programu Erasmus. Aby zwiększyć szansę wyjazdów tych pracowników zostaje ustalony termin 30 września b.r. na złożenie w BWzZ swojego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem z instytucji przyjmującej o przyjęciu pracownika na szkolenie (np. e-mail). Po 30 września będą przyjmowane zgłoszenia pracowników, którzy przebywali już na szkoleniu w ramach programu Erasmus w poprzednich latach. Wyjazdy będą realizowane według kolejności zgłoszeń (bez uwzględniania pierwszeństwa osób, które jeszcze nie korzystały ze szkoleń), do wyczerpania środków przyznanych naszej Uczelni na to działanie.
7. Wyjeżdżający pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o znajomości języka instytucji przyjmującej lub języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym).
8. Ponowny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy jedynie w przypadku braku innych kandydatów.

III. Zasady organizacji wyjazdów szkoleniowych

1. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym to maksymalnie jeden tydzień (pięć dni szkolenia oraz jeden dzień bezpośrednio przed szkoleniem na dojazd „tam” jeden dzień bezpośrednio po szkoleniu na dojazd „z powrotem”). Minimalny czas pobytu w instytucji przyjmującej to 2 dni (bez podróży).
2. Podstawą wypłaty grantu jest podpisanie umowy finansowej (pracownik-Uczelnia) oraz zaakceptowanie przez pracownika wszystkich warunków umowy.
3. Stypendium zostanie wypłacone na podany przez pracownika numer konta bankowego.
4. Do obowiązków pracownika należy posiadanie właściwego ubezpieczenia na czas podróży, pobytu w instytucji przyjmującej oraz ubezpieczenia kosztów anulowania biletu. W przypadku rezygnacji pracownika z wyjazdu na szkolenie wymagany będzie zwrot całości wypłaconego grantu.
5. Rozliczenie pobytu następuje zgodnie z ustaleniami zapisanymi w umowie pracownik-Uczelnia (przedstawienie potwierdzenia z instytucji przyjmującej o odbytym szkoleniu z dokładnymi datami pobytu w instytucji przyjmującej, biletów z potwierdzeniem dat podróży oraz wypełnienie ankiety on-line, do której pracownik otrzymuje dostęp na podany przez niego adres mailowy). Dodatkowo każdy pracownik uczestniczący w szkoleniu zobowiązany jest do napisania sprawozdania z odbytego szkolenia i przekazanie go uczelnianemu koordynatorowi programu Erasmus+ (w terminie określonym przez koordynatora).
6. Istnieje możliwość wyjazdu pracownika na szkolenie bez otrzymania grantu (wyjazd z grantem zerowym) – w tym przypadku pracownika obowiązują wszystkie zasady z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium.

IV. Zasady finansowania wyjazdów szkoleniowych

1. Wypłacany grant jest dofinansowaniem wyjazdu szkoleniowego i nie musi pokryć wszystkich wydatków związanych z pobytem na szkoleniu.
2. Wysokość stypendium została ustalona przez FRSE dla wszystkich uczelni w Polsce . Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, w którym będzie realizowane szkolenie.
3. Wysokość stawek dziennych w podziale na poszczególne kraje (w euro):
Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania: 130
Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy: 110
Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja: 100
Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia: 80

4. Do grantu będzie wypłacany również ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu uzależniona będzie od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży i miejsce docelowe. Do obliczenia odległości służyć będzie kalkulator odległości przygotowany przez Komisję Europejską: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
5. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się w FRSE o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym czasie (po udostępnieniu ich przez FRSE).
6. W sytuacjach nieuregulowanych tym zapisem decyzję będzie podejmował prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej (od 1 września 2014 r. prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej).

Zatwierdził dnia 24 lipca 2014 r.
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-02; 14:59

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail