Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z zakresu Konserwacji, Kształtowania, Architektury...

Podyplomowe Studia z zakresu Konserwacji, Kształtowania, Architektury...

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA z zakresu KONSERWACJI, KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH

JEDNOSTKI PROWADZĄCE:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1, pokój 204, 212
tel.: +48 (12) 628 24 21, +48 (12) 421 87 22
adres email: pskos@pk.edu.pl
adres strony: www.architektura.sacrum.pk.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
we wtorek i czwartek - godz.11.00-12.00 w czasie r. a. /pok.204/
od poniedziałku do piątku - godz. 09.00-15.00 przez cały rok /pok. 212/
/dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres email: pskos@pk.edu.pl lub wysłać klasyczną pocztą na adres siedziby naszych studiów z dokładnym określeniem kierunku studiów/

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
• dla kogo są przeznaczone
Studia przeznaczone są między innymi dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, inżynierów, konstruktorów, plastyków, a także dla księży oraz sióstr i braci zakonnych, pracujących w kościołach zabytkowych i współczesnych, dla osób świeckich i duchownych, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów, którzy mogą pracować w instytucjach i firmach, zajmujących się kształtowaniem architektury, konserwacją, sztuką oraz opieką nad archiwami świeckimi i kościelnymi
• cel studiów podyplomowych
Celem uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz jest przygotowania profesjonalnej kadry spełniającej oczekiwania Kościoła oraz osób odpowiedzialnych za budownictwo sakralne, aranżacje wnętrza świątyni współczesnej i historycznej, a także użytkowników tychże obiektów, na których spoczywa odpowiedzialność za poziom prac konserwatorskich i właściwe ich użytkowanie
• uzyskiwane kwalifikacje
Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, utrzymania, renowacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m.in. malarstwa, rzeźby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie

KIEROWNIK STUDIÓW:

UPJPII: ks. dr Andrzej Józef NOWOBILSKI
PK: dr inż. arch. Elżbieta WASZCZYSZYN

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
Dwa semestry obejmują 320 godzin wykładów na sali i zajęć w terenie
Semestr I: od listopada do lutego
Semestr II: od marca do czerwca

OPŁATY:
Opłata za dwusemestralne studia wynosi 2 900 zł
(dopuszcza się podział opłaty na dwie raty)
I rata – 1450 zł najpóźniej do 30 .X. br
II rata – 1450 zł najpóźniej do 28 .II. br

KONTO
nr rachunku: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 z dopiskiem UPJPII- PK

WYMAGANE DOKUMENTY:
CV, KARTĘ ZGŁOSZENIA (do pobrania na stronie studiów), odpis dokumentu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, dwa zdjęcia, dowód wpłaty na konto

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
rozpoczęcie rekrutacji w dn. 15 V br., zakończenie w dn. 30 X br., ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia w dn. 30 X br.

KRYTERIA NABORU:
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC:

limit dolny – 20 osób
limit górny – 30 osób

INFORMACJE DODATKOWE:
Zaliczenie kursu: egzamin teoretyczny oraz obrona pracy dyplomowej
Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu i trwają dwa dni:
piątek: godzina 15.00 - 20.00 sobota: godzina 09.00 - 18.25
Zajęcia odbywają się w budynku IHAiKZ WA PK przy ul. Kanoniczej 1,
obiektach zabytkowych i współczesnych, pracowniach konserwatorskich

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

• Problematyka architektoniczno-konserwatorska i urbanistyczna
Podstawy teoretyczne ochrony zabytków i metody badawcze; Zasady restauracji i modernizacji obiektów zabytkowych; Restauracja i konserwacja malarstwa naściennego, kamienia, cegły, stiuku, rzeźby kamiennej i drewnianej; Konserwacja drewnianych elementów w obiektach zabytkowych; Kościół w przestrzeni zurbanizowanej, krajobrazie, jego otoczenie, zagospodarowanie terenu, kalwarie polskie i europejskie, drogi procesyjne
• Problematyka konstrukcyjno – budowlana i infrastrukturalna
Konserwacja strukturalna obiektu sakralnego; Systemy grzewcze; systemy zabezpieczeń i monitoring obiektów sakralnych; Oświetlenie wnętrza i iluminacja zewnętrzna
• Problematyka kształtowania przestrzeni i wystroju wnętrza
Kształtowanie przestrzeni sakralnej; Sacrum wnętrza świątyni; Adaptacja zabytkowego wnętrza; Wymogi posoborowej liturgii a aranżacja prezbiterium – Konstytucja Liturgii; Projektowanie wyposażenia w nowym kościele – pomiędzy tradycją a nowoczesnością; Malarstwo sztalugowe we współczesnym i zabytkowym wnętrzu sakralnym; Malarstwo monumentalne historyczne i współczesne; Rzeźba w nowym kościele; Naczynia liturgiczne; zabytkowe i współczesne. Sposoby bieżącej konserwacji; Muzealnictwo. Sposoby przechowywania i eksponowania zabytkowych i współczesnych obiektów sakralnych; Państwo – Kościół. Uwarunkowania prawno – finansowe; Konserwacja szat liturgicznych, tkanin i ksiąg, sposoby ich przechowywania; Utrzymanie oraz użytkowanie obiektów zabytkowych po konserwacji
• Praca dyplomowa wykonana pod opieką wybranego promotora

  • ostatnia aktualizacja: 2014-08-27; 08:30

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail