Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2012 > Sympozjum naukowe Mimesis in Byzantne Art: Classical, Real, or Imitative?

Sympozjum naukowe Mimesis in Byzantne Art: Classical, Real, or Imitative?

W dniach 5-7 września 2012 roku w Krakowie odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe Mimesis in Byzantine Art. Do udziału i wygłoszenia referatów prezentujących wyniki swoich badań zostali zaproszeni naukowcy z Europy i USA. Ze względu na międzynarodowy charakter sympozjum zarówno referaty, jak prowadzenie obrad oraz wystąpienia w dyskusjach ograniczono do języków kongresowych (angielski, francuski, niemiecki).
Tematem tegorocznego sympozjum było zjawisko mimesis (gr. naśladownictwo, imitacja) w sztuce bizantyńskiej. Problem ten, co zaskakujące, nie był dotychczas podejmowany przez historyków sztuki bizantyńskiej. Nieliczne posiłkujące się terminem opracowania (G. Vikan, S. Bolmann, Ch. Barber) nie miały ambicji podjęcia szerszej analizy zjawiska, a niekiedy odwracają definicję „mimesis w sztuce” używając pojęcia w odniesieniu do naśladownictwa wyobrażeń malarskich w rytuale (W. Tronzo). Taki stan rzeczy wydaje się wynikać z tradycji interpretowania sztuki bizantyńskiej wyłącznie w kategoriach symbolicznych, wypracowanej przez skupioną na neoplatońskich aspektach greckiej myśli teologicznej (Ps. Dionizy Areopagita) historie estetyki pierwszej połowy XX wieku. Dlatego próba przeglądu zjawisk związanych ze świadomym naśladowaniem (zarówno natury, jak
i sztuki klasycznej) oraz zdefiniowania ich wspólnych cech okazała się niezwykle istotnym
i ambitnym zadaniem. Pomimo trudności wynikających ze skomplikowanej natury problemu oraz potrzeby dookreślenia nie badanego dotychczas szerzej zagadnienia referenci wykazali się niezwykle wysokim poziomem i profesjonalizmem przygotowanych referatów.
Referaty wygłosili: dr Marina Bazani (Uniwersytet w Oxfordzie), dr Michał Bzinkowski (Uniwersytet Jagielloński), dr Timothy Dawson (Leeds), dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Eugenia Drakopoulou (Grecka Narodowa Fundacja Badawcza, Otwarty Uniwersytet w Atenach), dr Eliso Elizbarashvili (Wydział Studiów Bizantyńskich, Instytut studiów Wschodnich im. G. Tseretelego, państwowy Uniwersytet Eliasza w Tbilisi), dr Sophia Germanidou (26. Eforat Starożytności Bizantyńskich, Kalamata), dr Piotr L. Grotowski (Uniwersytet papieski Jana Pawła II w Krakowie), mgr Bogna Kosmulska (Universytet Warszawski), dr hab. Miroslaw Piotr Kruk (Universytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Delphine Lauritzen (Centrum badań historii i kultury bizantyńskiej, CNRS, Paryż), dr Alexei Lidov (Centrum Badań nad kulturą wschodniego chrześcijaństwa, Moskwa), dr hab. Marina Loukaki (Instytut Literatury Bizantyńskiej, Uniwersytet Ateński), Witalij Michalczuk (Uniwersytet Warszawski), Prof. dr hab. Jan Prostko Prostyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), dr Yuri Pyatnitsky (Państwowe zbiory Ermitażu, Petersburg), dr Matthew Savage (Louisiana State University, Stany Zjednoczone), dr Józef Skrabski (Uniwersytet papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr Sławomir Skrzyniarz (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Dariusz Tabor (Uniwersytet papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr Paweł Wróblewski (Kielce), dr Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) i dr Marcin Wołoszyn (Instytut archeologii i Etnologii PAN, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte Und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO, Leipzig).
Treść referatów, zaprezentowane w nich poglądy oraz zastosowana metodologia spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy o czym świadczyły liczne pytania do prelegentów i ożywiona dyskusja, zazwyczaj przenosząca się w kuluary.
Udział w obradach sympozjum był otwarty dla publiczności. Do pracowników instytucji naukowych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski, IS PAN)
i kulturalnych (Muzeum Narodowe, Międzynarodowe Centrum Kultury) Krakowa skierowano 28 nieodpłatnych zaproszeń. Ponadto zapewniono wolny wstęp dla studentów i doktorantów.
W trakcie obrad dały się zaobserwować trzy główne nurty, wokół których koncentrowała się dyskusja: 1) metodologiczny (Savage, Drakopoulou, Grotowski), 2) mimesis rozumianego jako odniesienie do realiów świata otaczającego (Wiewiorowski, Wołoszyn, Dawson, Skrzyniarz) albo zapożyczeń artystycznych (Germanidou, Piatnitsky, Deluga), 3) relacji pomiędzy mimesis w literaturze a odwzorowywaniem świata w sztukach plastycznych (Lauritzen, Loukaki, Bzinkowski).
Cześć abstraktów i program konferencji są dostępne w formacie pdf. na stronie www.byzantinesymposium.com.
Poziom zaprezentowanych referatów sprawił, że uczestnicy zgodnie uznali za celowe zapoznanie bizantynistycznej społeczności naukowej z ustaleniami dokonanymi w trakcie sympozjum. Dlatego prelegenci zobowiązali się przesłać do końca lutego 2013 roku teksty swoich wystąpień, zaś komitet organizacyjny ze swojej strony podjął zobowiązanie znalezienia właściwych zewnętrznych recenzentów dla poszczególnych artykułów oraz rozpocząć starania o pozyskanie środków na właściwe wydanie materiałów (szczególnie istotny wydaje się przy tym druk ilustracji w kolorze).
Sympozjum zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizator

dr Piotr Grotowski

0Hk2oW

  • ostatnia aktualizacja: 2012-11-08; 17:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail