Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Program Erasmus+ (2014-2020) > Wyjazdy na część studiów 2014/2015 > Kolejność działań po zakwalifikowaniu na stypendium zagraniczne

Kolejność działań po zakwalifikowaniu na stypendium zagraniczne

Bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji BWzZ powiadamia uczelnie partnerskie o studentach nominowanych do odbywania w nich części studiów przesyłając podstawowe dane osobowe zakwalifikowanych osób. Uczelnie partnerskie przesyłają nominowanym studentom informacje o wymaganej procedurze aplikacyjnej. Jeśli nie dotrą one do kandydata na wyjazd, powinien on samodzielnie znaleźć informacje podane na stronie internetowej uczelni (trzeba szukać w zakładce: Erasmus+ Incomings Students). Kolejnym krokiem jest wysłanie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów (najczęściej będzie to: Transcript of Records czyli wykaz dotychczasowych zaliczeń z uczelni macierzystej - do uzyskania w sekretariacie/dziekanacie swojego kierunku; Learning Agreement for Studies; zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego czyli kopię karty EKUZ. Przy wyrabianiu karty EKUZ potrzebne jest zaświadczenie z uczelni, które można odebrać w BWzZ. Jeśli kandydat ubiega się o miejsce w akademiku, przesyła również uczelni przyjmującej odpowiedni formularz zgłoszeniowy). Kiedy uczelnia zagraniczna otrzyma dokumenty kandydata, przesyła mu Letter of Acceptance, czyli potwierdzenie przyjęcia na część studiów w ramach programu Erasmus+. Jeśli uczelnia przyjmująca nie zapewnia miejsca w akademiku, student samodzielnie szuka zakwaterowania (zobacz np: Giełda Informacji Studenta Erasmusa).
Około 2 tygodnie przed wyjazdem należy zgłosić się do BWzZ w celu podpisania umowy finansowej na wyjazd - należy wtedy dostarczyć następujące dokumenty: potwierdzenie z wydziału macierzystego o zamknięciu semestru bezpośrednio poprzedzającego wyjazd na stypendium,Oświadczenie o dodatkowych kosztach; ksero dowodu; ksero EKUZ; kopia Letter of Acceptance; kopia Learning Agreement for Studies (część before the mobility) z podpisami koordynatorów uczelni macierzystej i przyjmującej; Formularz danych bankowych. Osoby wyjeżdżające na stypendium od 1 stycznia 2015 r. będą również zobowiązane do wypełnienia testu biegłości językowej (test online). Na postawie wyników testu biegłości językowej wybranym uczestnikom mobilności zostanie przyznana licencja na językowy kurs online.
Do tygodnia od przybycia na uczelnię zagraniczną student przesyła BWzZ skan uzupełnionego dokumentu: Confirmation of Arrival. Student ma prawo ustalać zmiany w Learning Agreement for Studies (część: during the mobility) - skan dokumentu ze zmianami uzgodnionymi przez koordynatora uczelni macierzystej i przyjmującej należy przesłać do BWzZ do miesiąca od momentu rozpoczęcia pobytu na stypendium.
Rozliczeniem pobytu na stypendium jest dostarczenie do BWzZ: Learning Agreement for Studies z uzupełnioną trzecią częścią dokumentu (after the mobility) oraz z potwierdzonymi datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu na uczelni przyjmującej; dokumentu Transcript of Records, które będzie wykazem zaliczeń zdobytych na uczelni zagranicznej. Ostatnim elementem rozliczenia pobytu na stypendium jest wypełnienie ankiety online, do której dostęp student otrzyma w wiadomości mailowej przesłanej po zakończeniu jego pobytu na stypendium.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-21; 11:59

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail