Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia II stopnia > Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

sss

typ studiów: studia dwustopniowe
studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) – 2 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

kontakt:
Instytut Nauk o Rodzinie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m. in. psychologię, pedagogikę, socjologię, pracę socjalną. Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nie posiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Nauki o rodzinie UPJPII. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według konkursu ocen z dyplomu i suplementu w skali:
75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
25% – średnia ocen z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).

ogólna charakterystyka studiów:
Zadaniem kierunku jest przygotowanie studenta do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych czy pracownika społecznego sprawującego opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Podczas 6 semestrów studiów I stopnia i 4 semestrów II stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno-teologicznych. Ponadto ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

dodatkowe informacje:
Absolwent kierunku Nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz ich rodzinami. Posiada wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w szkolnictwie (możliwość nabycia uprawnień pedagogicznych w ramach funkcjonującego na Wydziale Nauk Społecznych – Studium Pedagogicznego), w placówkach i instytucjach wspierających rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności w: placówkach oświatowo – wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych (poradniach małżeńskich i rodzinnych), placówkach opiekuńczo – rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej i agendach służb społecznych; instytucjach profilaktyki społecznej oraz instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Szeroka oferta kształcenia umiejętności zawodowych jest możliwa dzięki zróżnicowanej ofercie zajęć praktycznych. Nadto, absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań badawczych w ramach studiów III stopnia (przyszłych studiach doktoranckich).Kształcenie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pozwala na zdobycie nie tylko konkretnej wiedzy i umiejętności zawodowych, ale zapewnia odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent Nauk o rodzinie wpisuje się w rodzinę zawodów tzw. wsparcia społecznego, które realizują swoją misję pomocy bliźniemu w duchu uczciwości, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka. Zróżnicowana oferta kształcenia w zakresie przedmiotów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy medycznych zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju samego absolwenta i jednocześnie jest gwarantem profesjonalnego przygotowania ze strony oczekiwań przyszłych klientów.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-10-28; 09:53

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail