Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Filozofia

Filozofia

kierunek: FILOZOFIA
typ studiów: studia dwustopniowe
tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203
tel./faks 012 370 86 08, e-mail: wf@upjp2.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

O przyjęciu na studia decyduje wynik (W), który określa się według następujących wzorów:
„Nowa matura”
Wyliczenie wyniku (W) postępowania kwalifikacyjnego odbywa się na podstawie formuły: W = p * g + 0,4 * s, gdzie:
1) g jest wynikiem z egzaminu pisemnego z języka polskiego lub matematyki (jeśli kandydat zdawał matematykę na egzaminie dojrzałości i uzyskał lepszy wynik niż z języka polskiego);
2) p jest wskaźnikiem, który wynosi albo 0,6 – gdy kandydat uzyskał wynik g na poziomie rozszerzonym, albo 0,4 – gdy kandydat uzyskał wynik g na poziomie podstawowym;
3) s jest średnią punktów ze wszystkich pozostałych (tj. pisemnych i ustnych, bez względu na poziom) egzaminów na świadectwie dojrzałości.
Przyjmujemy, że w/w formule wszystkie punkty procentowe z tzw. nowej matury są zamieniane na punkty w następujący sposób: 1% = 1pkt. Wynik W oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wynik W stanowi jedyną i ostateczną podstawę przyjęcia na studia z filozofii na WF UPJPII.
Oceny na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w sposób następujący:
Skala od 1 do 6 to:
ocena 2 - 20
ocena 3 - 40
ocena 4 - 60
ocena 5 - 80
ocena 6 – 100
Skala od 2 do 5 to:
ocena 2 - -
ocena 3 - 40
ocena 4 - 70
ocena 5 – 100
Wynik W stanowi jedyną i ostateczną podstawę przyjęcia na studia z filozofii na WF UPJPII.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-24; 10:09

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail