Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Logos i Ethos

Logos i Ethos

Redakcja:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
e-mail: logosietos@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny - ks. dr hab. Grzegorz Hołub SDB

Sekretarz - dr Robert Piechowicz

Redakcja naukowa
s. Teresa Obolevich (UPJPII, Kraków), Tadeusz Biesaga (UPJPII, Kraków), Aleksander Bobko (UPJPII, Kraków), Anna Brożek (UW, Warszawa), Philippe Capelle-Dumont (Université de Strasbourg & Institut Catholique de Paris, France), Barbara Chyrowicz (KUL, Lublin), Janusz Dobieszewski (UW, Warszawa), Marie Duží (VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Michael Eubank (Logos Philosophical Institute, USA), Jean Greisch (Humboldt-Universität, Germany), Robert Janusz (Akademia „Ignatianum”, Kraków), A.H.M. (Fred) van Iersel (Tilburg University, The Netherlands), Stanisław Judycki (UG, Gdańsk), Anna Karoń-Ostrowska („Więź”, Warszawa), Lilianna Kiejzik (UZ, Zielona Góra), Małgorzata Kowalska (UwB, Białystok), Anna Latawiec (UKSW, Warszawa), Anna Lemańska (UKSW, Warszawa), Vyacheslav Moiseev (Russian Academy of Sciences), Kazimierz Mrówka (UP, Kraków), Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW, Warszawa), Ahti-Veikko Pietarinen (University of Helsinki, Finland), Robert Piłat (IFiS PAN, Warszawa), Vladimir Porus (Higher School of Economics & Biblical Theological Institute of St. Apostle Andrew, Russia), Adrian Reimers (University of Notre Dame, USA), Roman Rożdżeński (UPJPII, Kraków), Knut-Willy Sæther (Volda University College, Norwey), Karol Tarnowski (UPJPII, Kraków), Adam Węgrzecki (UE, Kraków), Jacek Wojtysiak (KUL, Lublin), Adam Workowski (UPJPII, Kraków), Stanisław Wszołek (UPJPII, Kraków), Stanisław Ziemiański (Akademia „Ignatianum”, Kraków), Władysław Zuziak (UPJPII, Kraków), Urszula Żegleń (UMK, Toruń)

****************

"Logos i Ethos" jest naukowym recenzowanym półrocznikiem podejmującym współczesne zagadnienia z dziedziny filozofii. Wydawany jest od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej PAT).

Na łamach naszego półrocznika podejmowana jest szeroko rozumiana tematyka filozoficzna. Dotychczasowe artykuły i przekłady obejmują zagadnienia, między innymi, z obszaru historii filozofii, etyki, filozofii społecznej, filozofii religii, metafizyki czy filozofii człowieka. Pragniemy, aby swoje miejsce znalazły w nim także teksty, dotyczące filozofii przyrody, filozofii nauki czy relacji pomiędzy nauką a religią. Wydział Filozoficzny UPJPII ma niewątpliwe osiągnięcia w tych dziedzinach, stąd wydaje się uzasadnione, aby dorobek pracowników i studentów naszej oraz innych uczelni został zaprezentowany w czasopiśmie.

Obecnie dokonywana jest reorganizacja czasopisma, która ma na celu wprowadzenie pewnych zamian. Została zmodyfikowana szata graficzna periodyku. Ponadto, nawiązując do tradycji pisma, w Logosie i Ethosie wyróżniono następujące działy: artykuły, przekłady, recenzje i sprawozdania (z konferencji oraz innych, znaczących wydarzeń o charakterze naukowym, podejmujących kwestie filozoficzne) oraz dział Tischneriana, prezentujący prace, nawiązujące do twórczości wybitnego filozofa, zmarłego przed kilku laty profesora naszej uczelni, ks. Józefa Tischnera. Pragniemy także wydawać numery specjalne periodyku, w których ukazane zostaną debaty, poświęcone istotnym, bieżącym problemom filozoficznym (proponowanym także przez Czytelników). Jedną z ważniejszych innowacji będzie wprowadzenie elektronicznej wersji czasopisma, pozwalającej nie tylko swobodnie korzystać z numerów archiwalnych Logosu i Ethosu, ale także komentować opublikowane artykuły. Będzie można także przejrzeć spis treści i abstrakty prac, zamieszczonych w aktualnie sprzedawanym numerze periodyku.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie wspomnianych zmian, pozwoli nam prężnie i owocnie kontynuować wieloletnią tradycję pisma. Naszą szczególną troską jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny czasopisma, który chcemy zagwarantować poprzez profesjonalne recenzowanie nadsyłanych do redakcji artykułów. W związku z tym powołana została Rada Redakcyjna w skład której weszli wybitni filozofowie, oceniający prace proponowane do publikacji.

Pragniemy, aby pismo znalazło swych Czytelników i Autorów w różnych ośrodkach akademickich.

Zapraszamy do współpracy i życzymy owocnej lektury!

Będziemy wdzięczni również za wszelkie uwagi, które prosimy kierować na adres Redakcji.

Informacje dla autorów

****************

W najnowszym numerze (2(35)/2013):

Artykuły

pdf Marek Sołtysiak, Istnienie dzieła sztuki a jego tożsamość hermeneutyczna według Hansa-Georga Gadamera
pdf Grzegorz Jasek, Tomistyczna a Freudowska koncepcja sumienia
pdf Marian Jaworski, Eidos chrześcijaństwa w nawiązaniu do poglądów Romano Guardiniego
pdf Krzysztof Kunisz, Depresja jako „choroba na śmierć”. Próba ujęcia stanu depresji jako problemu egzystencjalnego w ramach filozofii Sørena Kierkegaarda
pdf Anna Głąb, Moralność jako uwaga. Słownik etyczny Iris Murdoch
pdf Balázs M. Mezei, Demythologizing Christian Philosophy: An Outline
pdf Marian Grabowski, Egzegeza filozoficzna. Trzy ilustracje
pdf Piotr Karpiński, Fenomen nawrócenia – próba filozoficznego ujęcia
pdf Mirosław Pawliszyn, Mikołaj Bierdiajew jako inspiracja dla filozoficznego myślenia o piekle
pdf Krzysztof Stachewicz, O filozofii chrześcijańskiej. Kilka uwag z perspektywy historycznej i futurologicznej
pdf Zbigniew Waleszczuk, Die Ökologie der Person – Kantische Motive des Personbegriffs in Karol Wojtyłas Person und Tat
pdf Mateusz Stróżyński, Kontemplacja a poznanie w filozofii Plotyna

Przekłady i komentarze

pdf Siemion L. Frank, O nacjonalizmie w filozofii

Recenzje i sprawozdania

pdf Justyna Kroczak, Aleksy Łosiew jako tytan myśli
pdf Dominika Dziurosz-Serafinowicz, W podróży samopoznania

****************

W poprzednim numerze (1(34)/2013):

Artykuły

pdf Maciej Zarych, Cel czy tylko środek? O relacjach międzyludzkich w filozofii św. Augustyna
pdf Jerzy Dadaczyński, Pojęcie boskiej teraźniejszości w kontekście matematycznej analizy niestandardowej
pdf Władysław Zuziak, Człowiek i jego wolności
pdf Zbigniew Waleszczuk, Gleichheit der Rechte und Pflichten im Denken Karol Wojtylas
pdf Joaquín García-Huidobro, “¿Quién nos llevará al cielo?” El doloroso tránsito del Barroco a la Ilustración en Hispanoamérica
pdf Igor Nowikow, Rodzina jako fundament kształtowania człowieka. Szkic do „Metafizyki macierzyństwa“ Wilhelma Schappa
pdf Leszek Augustyn, Spór o Kartezjusza Polemika B. Wyszesławcewa z J. Maritainem, dotycząca znaczenia filozofii Kartezjusza dla nowożytnej duchowości europejskiej
pdf Dariusz Sagan, Argument z niedoskonałości i zła w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt
pdf Roman Rożdżeński, Pytanie o istotę koniecznego związku, o jakim mówi treść Kartezjuszowej zasady: myślę, wiec jestem

Recenzje i sprawozdania

pdf Mirosław Twardowski, Niezwykłe owoce twórczej współpracy genetyka z fizykami
pdf Piotr Karpiński, Zwierzenia z człowieka
pdf Zbigniew Paweł Zwoliński, Recenzja

****************

W poprzednim numerze (2(33)/2012):

brwn1g

Artykuły

pdf Вячеслав Моисеев, Наука и религия: два образа веры
pdf Janna Voskresenskaia, The Real Beauty as Spirit of Facts. The World by A. F. Losev
pdf Marek Sołtysiak, René Descartes’a koncepcja pewności moralnej a argumenty sceptyków
pdf Daniel Bubula, Filozoficzno-przyrodnicza koncepcja cudu u Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Samuela Clarke’a
pdf Maciej Bogdalczyk, Wiara jako troska ostateczna. W nawiązaniu do myśli Paula Tillicha
pdf Marek Kaplita, Paula Ricoeura teoria wybaczania a problemy winy, kary i tożsamości osobowej
pdf Krzysztof Kunisz, Tożsamość religijna Czesława Miłosza i jego gnostyckie inspiracje

Tischneriana

pdf Krzysztof Skorulski, Am „Leitseil des Wortes” zum Verständnis des Menschen. Denken mit Ferdinand Ebner und Józef Tischner
pdf Maciej Manikowski, Dialogiczność wiary: Tomáš Halík, Joseph Ratzinger i Józef Tischner

Przekłady i komentarze

pdf Włodzimierz Sołowjow, Wiara, rozum i doświadczenie
pdf Teresa Obolevitch, O relacji między wiarą a wiedzą w myśli Włodzimierza Sołowjowa. Uwagi tłumacza

Recenzje i sprawozdania
pdf Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Metafizyka po Kancie?
pdf Mateusz L. Hohol, Nie należy zaniedbywać (neuro)nauki o pięknie
pdf Krzysztof Kunisz, Putnam religijny?
pdf Mirosław Twardowski, Geniusze zwyczajni czy nadzwyczajni?
pdf Lucyna Skraba, Hermeneutyczne aspekty humanistyki

****************

W poprzednim numerze (1(32)/2012):

5dx4nw

Artykuły

pdf Katharina Breckner, Beauty and Art in Solovjev’s (1850–1903) and in Bulgakov (1874–1948). Does Beauty Save the World?
pdf Krzysztof Skorulski, Ferdinand Ebner und der Platz der Dialogphilosophie in dem katholischen Denken des zwanzigsten Jahrhunderts
pdf Stepan Ivanyk, Psychoanaliza w szkole lwowsko-warszawskiej: Stepan Baley o motywie endymiońskim w twórczości literackiej Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego
pdf Wojciech Załuski, O teorii kulturowego doboru grupowego na przykładzie analizy rozwoju chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim
pdf Magdalena Żardecka-Nowak, Autentyczność zawiedzionych nadziei, czyli o wygasaniu pewnego moralnego ideału w ponowoczesnym społeczeństwie masowym
pdf Grzegorz Hołub, Człowiek a świat naturalny. Wokół koncepcji egalitaryzmu gatunkowego Paula W. Taylora
pdf Justyna Kroczak, Grzegorz Palamas wobec kontrowersji hezychastycznej
pdf Grażyna Bilik, Sztuka jako wyraz afirmacji świata za pośrednictwem ciała. Ujęcie Maurice’a Merleau-Ponty’ego

Tischneriana

pdf Dobrosław Kot, Człowiek we wnętrzu metafor
pdf Piotr Karpiński, Między nieuchronną skończonością a nieśmiertelnością. Vladimira Jankélévitcha i Józefa Tischnera dwugłos na temat śmierci

Przekłady i komentarze

pdf Włodzimierz S. Sołowjow, Pojęcie Boga (w obronie filozofii Spinozy)
pdf Teresa Obolevitch, Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę

Recenzje i sprawozdania

pdf Piotr Karpiński, Doktor subtelny
pdf Krzysztof Butowski, Etyka ewolucyjna
pdf Dariusz Oko, Zamiana wiar
pdf Ewelina Topolska, Wokół Bułgakowskiej filozofii wszechjedności
pdf Bogdan Strachowski, Wszechjedność S. Bułgakowa[/url

****************

W poprzednim numerze (2(31)/2011):

z5hamq

In memoriam

pdf Stanisław Pamuła, [url=download/pamula_LE_31.pdf] Arcybiskup Józef Życiński - In Spiritu et Veritate. Zarys biografii

Artykuły

pdf Zbigniew Wolak, Parafrazy logiczne w dyskursie między teizmem i ateizmem
pdf Damian Wąsek, Aspekty językowe sporu o istnienie Boga
pdf Jan Woleński, Dowody na istnienie Boga i logika
pdf Mieszko Tałasiewicz, Agnostycyzm a wiara. Kilka uwag metodologiczno-apologetycznych
pdf Marek Porwolik, Ojca Bocheńskiego formalizacje czwartej drogi św. Tomasza z Akwinu
pdf Katarzyna Lewandowska, Aksjomat wyboru i pewne jego modyfikacje
pdf Wojciech Grygiel, Mateusz Hohol, Robert Piechowicz, Zmatematyzowana metafora i zmetaforyzowana matematyka
pdf Tadeusz Pabjan, Kilka uwag o zasadzie komplementarności
pdf Kazimierz Mrówka, Analiza B 8, w. 51-61 Poematu Parmenidesa
pdf Marek Sołtysiak, Pojęcie rozpoznania w kartezjańskiej koncepcji pamięci
pdf Marek Drwięga, Ontologia wolności i zło w filozofi Luigi Pareysona
pdf Marta Ples, Julien Benda wobec intuicjonizmu Henri Bergsona

Recenzje i sprawozdania

Jacek Uglik, O filozofii rosyjskiej (Leonid Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik)
Alfred Klose, Socjologiczno-etyczna analiza współczesnego terroryzmu (Terrorismus - eine apokalyptische Bedrohung?..., Hrsg. Herbert Pribyl)
Lucyna Skraba, W poszukiwaniu etyki... Uwagi na marginesie lektury książki Etyka w świetle hermeneutyki (Andrzej Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki)
Grzegorz Kowalewski, Ziemia jest okrągła, a łyżeczki są z Wietnamu (Zygmunt Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie)

****************

W poprzednim numerze (1(30)/2011):

2COFBZ

Materiały z sesji

pdf Otto Muck, Metafizyka transcendentalna i racjonalność światopoglądu.
pdf Winfried Löffler, O opisowej i rewidującej metafizyce
pdf Krzysztof Śnieżyński, Od konfrontacji do dialogu - Karla Rahnera program odnowy metafizycznej filozofii tomizmu w spotkaniu z filozofią nowożytną i współczesną.

Artykuły

pdf Jerzy Dadaczyński, Arnolda Dresdena (1882-1954) filozofia matematyki.
pdf Łukasz Kurek, Problem wolnej woli z perspektywy nauk empirycznych.
pdf Karol Tarnowski, Co oznacza świadomość nieszczęśliwa? (Pytanie o metafizykę w człowieku).
pdf Dominik Rogóż, Toż-Samy i Inny. Perspektywy etyki heteronomicznej.
pdf Artur Borkowski, Życie dialogiczne w ujęciu Martina Bubera.
pdf Kazimierz Gryżenia, Zagrożenia podmiotowości człowieka.
pdf Marek Kita, Epifania sensu. Ikona świętej Sofii jako wyraz filozofii chrześcijańskiej.

Recenzje i sprawozdania

Dariusz Bęben, Z dziejów filozoficznej przyjaźni: o Komeńskim, przyjaźni i polityce.
Mariusz Hohol, Searle na nowo odkryty?

****************

W poprzednim numerze (2(29)/2010):

hZQH0r

Artykuły

pdf Wojciech P. Grygiel, Matematycy platonizmie matematycznym. Zapis ciekawej dyskusji.
pdf Jakub Gomułka, Postępujący antymetafizycyzm Ludwiga Wittgensteina (II).
pdf Zbigniew Ambrożkiewicz, Od bikameralizmu do świadomości: próba archeologii wolności (na podstawie teorii Juliana Jaynesa).
pdf Łukasz Leonkiewicz, Antropologia hezychazmu.
pdf Krzysztof Cierlikowski, Znaczenie racjonalizacji religii w powstaniu nowożytnych struktur społecznych w ujeciu Webera.

Tischneriana

pdfJustyna Siemienowicz, Józefa Tischnera myślenie "z wnętrza metafory".

Przekłady i komentarze

pdf Charles S. Peirce, Ewolucyjna miłość.
pdf Maciej Manna, Ewolucyjna miłość Charlesa S. Peirce'a.

Recenzje i sprawozdania

Bogdan Strachowski, Uwagi na marginesie artykułu Pawła Rojka Imiesławie i problem konstytucji.
Paweł Rojek, Imiesławie i problem konstytucji raz jeszcze. Odpowiedź Bogdanowi Strachowskiemu.

****************

W poprzednim numerze (1(28)/2010):

X78ceM

Artykuły

pdf Krzysztof Skorulski, Znikający sens słów a narodziny filozofii dialogu. "Słowo" w koncepcji filozoficznej Ferdynanda Ebnera
pdf Bartosz Brożek, Niepewność prawa. Szkic teorii.
pdf Jakub Gomułka, Postępujący antymetafizycyzm Ludwiga Wittgensteina (I)
pdf Adam Olszewski, Uwagi o Rajmundzie Lullusie, jego dziele i logice treści
pdf Wojciech P. Grygiel, Czy czas jeszcze płynie w fizyce? Ontologia czasu a współczesne teorie fizyczne.
pdf Błażej Błaszczak, Tożsamość i wyobraźnia Paula Ricoeura hermeneutyka antropologiczna
pdfPaulina Korpal-Jakubiec, Pojecie jedności unistycznej - próba rekonstrukcji
pdf Małgorzata Wieczorek, Biblijne znaczenie serca

Przekłady i komentarze
pdf Aleksander Wwidenski, O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. II)
pdf Stanislas Breton, Bóg jest Bogiem. Esej o przemocy sądów tautologicznych
pdf Marcin Polak, Stanisłas Breton. Miedzy mistyką a krytyką

Recenzje i sprawozdania
Tadeusz Pabjan, Nauka i teologia: razem czy osobno? (Michał Heller, Teologia i Wszechświat).
Halina Czerna, Rozważanie stanowisk w filozofii świadomości jako katharsis
(Karen Gloy, Wprowadzenie do filozofii świadomości).
Piotr Duchliński, Osoba i jaźń ludzka w perspektywie kognitywistycznej (Józef Bremer, Osoba - fikcja czy rzeczywistość?).
Małgorzata Stawarz, Projekt bez projektanta, czyli głos w sporze o teologie ewolucji (Francisca J. Alaya, Dar karola Darwina dla nauki i religii).
Kinga Marulewska, Co pozostaje? (Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek).

****************

W poprzednim numerze (2(27)/2009):

rf1cYz

Artykuły

pdf Tomasz Sikora, Heraklitejska wizja świata a możliwość osiągnięcia mądrości prawdziwej
pdf Wojciech P. Grygiel, Mateusz Hohol, Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu
pdf Antoni Szwed, Filozoficzne konsekwencje grzechu pierworodnego u Hegla i Kierkegaarda
pdf Igor Nowikow, "Prawda nie może się ostać, jeśli jest ona jedynie tworem podmiotu poznającego". Uwagi na temat problemu wiedzy i wiary w filozofii Kanta
pdf Jacek Węgrzyn, Teoria aksjologicznej policentryczności Dietricha von Hildebranda
pdf Wojciech Załuski, Genetic Enhancement and Autonomy

Przekłady i komentarze

pdf Włodzimierz Łosski, Nomen innominabile
pdf Paweł Such, O Bogu, który się skrywa w głębi człowieka i w jego historii. Wprowadzenie do lektury Nomen innominabile Włodzimierza Łosskiego
pdf Aleksander I. Wwiedienski, O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. I)
pdf Barbara Czardybon, Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedienskiego (od tłumacza)

Recenzje i sprawozdania

Greta Wierzbińska, Ponowne narodziny (Julia Kristeva, Hannah Arendt: Geniusz kobiecy)
Piotr Duchliński, O filozofowaniu w kontekście nauk szczegółowych (Józef Turek, Filozoficzne interpretacje faktów naukowych)
Piotr Duchliński, Ludwig Wittgenstein do "Ignatianum" przydzielony (Józef Bremer i Josef Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein "przydzielony do Krakowa")

****************

W poprzednim numerze (1(26)/2009):

YB6rxZ

Artykuły

pdf Jakub Gomułka, Poza granicami "Wittgensteinowskiego deizmu"
pdf Tomasz Szarliński, Filozofia języka wiary w późnych pismach J. H. Newmana
pdf Marcin Gorazda, Pragmatyzm wiary. Jeffa Jordana chybione i trafne argumenty za racjonalnością postawy teistycznej
pdf Michał Pospiszyl, Czy zło jest matematyczne? Wokół problemu zła i Hellerowskiej hipotezy o matematyczności świata
pdf Michał Heller, Problem, który nurtuje
pdf Dominik Rogóż, Patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć. Esej o fenomenologii
pdf Błażej Baszczak, Emmanuela Lévinasa poszukiwanie metafizycznego przeznaczenia człowieka
pdf Andrzej Serafin, Spinoza i poszukiwanie pewności. Figura egzystencji u Herberta

Przekłady i komentarze

pdf Św. Grzegorz Palamas, Na ile sposobów w Bogu istnieje zjednoczenie i rozróżnienie
pdf Iwona Zogas-Osadnik, Zjednoczenie i rozróżnienie istoty i energii w Bogu
pdf o. Paweł Florenski, Divina sive Aurea sectio (Złoty podział)
pdf Bogdan Strachowski, Boska Proporcja - matematyczna zasada nie tylko fizykalnego świata. Komentarze tłumacza do tekstu P. Florenskiego Divina sive Aurea sectio
pdf Karl Barth, Wiara jest cudem (Römerbrief, 3, 31-4, 5)
pdf Jowita Guja, Wiara jest cudem - Barthowska interpretacja Rz 3, 31-4, 5

Recenzje i sprawozdania

Piotr Duchliński, Katolicka Filozofia religii (Piotr Moskal, Religia i prawda)
Bogdan Strachowski, Wokół Bakunina (Jacek Uglik, Michała Bakunina Filozofia negacji)
Halina Czerna, Dyskursywność personifikacji przestrzeni (Zbigniew Kadłubek [red.], Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni)
Adam Kłóś, Przebaczyć nieprzebaczalne (Kazimierz Mrówka, Filozoficzny sens przebaczenia)
Abstracts

  • ostatnia aktualizacja: 2014-04-30; 11:43

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail