Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Pomoc materialna > Doktoranci > Pomoc materialna dla doktorantów 2014/2015

Pomoc materialna dla doktorantów 2014/2015

pdf Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

pdf Komunikat - informacje aktualne dla doktorantów ubiegających się o pomoc materialną od 1 października 2014 r. Zmiany w ustalaniu dochodów w rodzinie doktoranta od 1 października 2014 r.

Stosownie do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są:

- stypendia socjalne,
- stypendia dla najlepszych doktorantów,
- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi losowe,
- stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi zaświadczeniami na I semestr 2014/2015 - ustala się do dnia 10 października 2014 r.

Dla doktorantów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2014-2015 ustala się termin składania dokumentów do dnia 30 stycznia 2015 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.
Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

Nowy regulamin pomocy materialnej dla doktorantów jest na stronie internetowej Uczelni – www.upjp2.edu.pl.

STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendium socjalne przyznawane jest od października do czerwca – semestralnie na wniosek doktoranta (zał. nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania na naszej stronie internetowej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 850,20 zł netto.
Doktorant, którego dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy od minimum socjalnego (592,60 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (zał. nr 15) szczegółowo informującego, z czego rodzina się utrzymuje oraz zaświadczenia z Miejskiego bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się doktorant z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dopłatę może otrzymać doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie
Doktorant ubiegający się o stypendium w zwiększonej wysokości składa oświadczenie (zał. nr 11), umowę najmu lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
Doktoranci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2013 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według nowego wzoru (zał. nr 17).
Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2013 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź KRUS-u.
Każdy doktorant powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 11, 12, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny( powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia (kserokopia – oryginał do wglądu).
Posiadanie przez doktoranta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych (zał. nr 9).
Prowadzenie działalności gospodarczej przez doktoranta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego oraz oświadczeniem (zał. nr 6).
W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

ZAPOMOGA
Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp. (zał. nr 2).
Zapomogę można przyznać jeden raz w semestrze.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium specjalne może otrzymać doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne składania wniosek (zał. nr 3) oraz stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest po złożeniu wniosku i rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 6 do 10 października 2014 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1pokój nr 222d.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich za dany rok akademicki w terminie do 30 września 2014 r.
Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (zał. nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2014 r.
Zasady oceny wniosków do stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 16.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
O nowe stypendium ministra za wybitne osiągnięcia( zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 14 września 2011 r.) może ubiegać się doktorant, który spełnił następujące kryteria:
1. wykazał się postępami w pracy naukowej,
2. uzyskał wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.
Warunku określonego w pkt. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku doktoranta posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jeżeli barak postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów był spowodowany narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.
Za wybitne osiągnięcia naukowe, uważa się:
1. co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki,
2. znaczący udział w projektach badawczych lub grantach prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
4. wystąpienia na konferencjach naukowych,
5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
Za wybitne osiągnięcia artystyczne, uważa się:
1. nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
2. wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,
3. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym,
4. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
Za wybitne osiągnięcia sportowe, uważa się:
1. udział w:
a) igrzyskach olimpijskich,
b) mistrzostwach świata,
c) zawodach wymienionych w lit. a i b organizowanych dla osób niepełnosprawnych,
2. zajęcia co najmniej piątego miejsca w:
a) mistrzostwach Europy,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) uniwersjadzie
e) zawodach wymienionych w lit. a – d organizowanych dla osób niepełnosprawnych
Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta w sekretariacie swojego wydziału w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2014 r. Następnie wnioski są przedstawione radzie wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.
Zaopiniowane przez radę wydziału wnioski należy przekazać do dnia 10 października 2014 r. do Działu Spraw Studenckich, a następnie po podpisaniu przez Rektora UPJPII zostaną przesyłane do 15 października 2014 r. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wzory wniosków o stypendium ministra, zasady wypełniania i punktacji znajdują się na stronie ministerstwa w zakładce szkolnictwo wyższe - sprawy studentów i doktorantów – stypendia ministra.
W celu zapoznania się z nowym wnioskiem odsyłam do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) na stronę:
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/60/1560/20111012_Dz._U._Nr_214__poz._1270.pdf

INFORMACJE W SPRAWACH DOKTORANCKICH
Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów na I semestr 2014/2015 można składać w terminie jak dla studentów tj. od 6 do 10 października 2014 r. u pracownika ds. studenckich ul. Kanonicza 9, w godzinach od 9 do 13-tej.

Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów:
• poniedziałek: 9.00 - 12.00
• środa: 9.00 - 12.00
• czwartek: 9.00 - 14.00
wtorek, piątek - dzień wewnętrzny, stron nie przyjmujemy
lub telefonicznie: 012-4302043.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej Uczelni: www.upjp2.edu.pl lub w Dziale Spraw Studenckich.

Załączniki:

v0TwIq.png 1. wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
v0TwIq.png 2. wzór wniosku o zapomogę
v0TwIq.png 3. wzór wniosku o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych
v0TwIq.png 4. wykaz dokumentacji do obliczenia dochodu w rodzinie
v0TwIq.png 5. zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta
v0TwIq.png 6. oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
v0TwIq.png 7. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
v0TwIq.png 8. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą i leśną
v0TwIq.png 9. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą i leśną (KRUS)
v0TwIq.png 10. wniosek o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
v0TwIq.png 11. oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
v0TwIq.png 12. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
v0TwIq.png 13. oświadczenie do wypełnienia przez studenta (po semestrze zimowym)
v0TwIq.png 14. oświadczenie o brakujących dokumentach
v0TwIq.png 15. oświadczenie dotyczące wykazywania dochodu niższego od minimum socjalnego
v0TwIq.png 16. kryteria oceny osiągnięć doktorantów dla potrzeb stypendium dla najlepszych doktorantów
v0TwIq.png 17. wzór druku do Urzędu Skarbowego

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-02; 12:43

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail