Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzyuczelniane > Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej > Historia instytutu

Historia instytutu

W roku 2006 rektorzy Akademii Muzycznej - prof. Stanisław Krawczyński, oraz Papieskiej Akademii Teologicznej - ks. prof. Jan Maciej Dyduch, powołali komisję wspólną do stworzenia programu kierunku muzyka kościelna w składzie:

ks. dr Robert Tyrała (przew.),
ks. prof. Andrzej Zając,
ad II st. Adam Korzeniowski,
ad II st. Jan Jazownik,
ad I st. Wiesław Delimat.

Komisja stworzyła program studiów z określeniem wymagań, standardy kształcenia dla kierunku muzyka kościelna, wymagania dotyczące egzaminu wstępnego oraz ustaliła regulamin studiów. Dokumenty zostały złożone w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, jesienią 2007 roku.

1 lutego 2008 roku został podpisany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierunek Muzyka Kościelna - jako jedyna taka forma kształcąca muzyków kościelnych na poziomie magisterskim. Uprawnienia zostały nadane dla dwóch współpracujących na tym polu uczelni, a więc dla Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz dla Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Obydwie uczelnie mają zamiar prowadzić wspólne studia na kierunku. Uroczystość oficjalnego podpisania porozumienia między rektorami oraz regulaminu odbyła się 19 listopada 2008 roku w Domu Arcybiskupów Krakowskich.

Senaty obydwu uczelni powołały także do istnienia Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, którego pierwszym dyrektorem mianowali ks. dr Roberta Tyrałę.

Studia na kierunku muzyka kościelna są podzielone na studia licencjackie - zawodowe (LIC) oraz studia uzupełniające magisterskie (SUM) i w sumie są to studia pięcioletnie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

1. powinien zdobyć umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych objętych programem nauczania;
2. powinien posiadać kwalifikacje artysty-muzyka w zakresie działalności artystycznej obejmującej różnorodne obszary muzyki kościelnej oraz nauczyciela w szkolnictwie ogólnokształcącym.
3. powinien być przygotowany do pracy w placówkach zajmujących się propagowaniem kultury muzycznej w społeczeństwie.
4. powinien posiadać umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólno-muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym do gimnazjum włącznie.
5. może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program nauczania studiów pierwszego stopnia obejmuje zajęcia z:

1. fortepianu (2 lata), dyrygentury/dyrygowania (3 lata), czytanie partytur (1 rok) i organów (3 lata) - prowadzone w trybie indywidualnym,
2. zakresu akompaniamentu liturgicznego (3 lata) - w trybie indywidualnym lub grupach 2-osobowych.
3. harmonii (3 lata), historii muzyki (3 lata), analizy dzieła muzycznego (2 lata), kształcenia słuchu (2 lata), kontrapunktu (1 rok), teorii, historii, paleografii i semiologii chorału gregoriańskiego (2 lata), chóru/scholi gregoriańskiej (3 lata), teologii muzyki (1 rok), propedeutyki teologii (1 rok), prawodawstwa muzyki liturgicznej (1 rok), liturgiki (1 rok), historii muzyki organowej (1 rok) i organoznawstwa (1 rok) - prowadzone zbiorowo.
4. Przez trzy lata student pobiera naukę z emisji głosu (indywidualnie i zbiorowo).

Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne powinny mu pomóc w podjęciu szczegółowych działań, takich jak: pełnienia funkcji organisty, animacji życia muzycznego w kościołach i innych ośrodkach liturgicznych, prowadzenia zespołów muzyki kościelnej (chóry, schole liturgiczne, schole gregoriańskie), przygotowania psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej, prowadzenia wybranych zajęć muzycznych w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży, podejmowanie działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach (radio, prasa, TV).

Studia zakończone są uzyskaniem dyplomu licencjata na kierunku muzyka kościelna po uzyskaniu absolutorium z trzech lat studiów oraz napisaniu i obronieniu pracy licencjackiej. Wówczas też absolwent może zdawać egzamin na dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku muzyka kościelna.

Absolwent studiów drugiego stopnia:

1. będzie posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych objętych programem nauczania.
2. Zdobędzie kwalifikacje artysty-muzyka w zakresie muzycznej działalności artystycznej obejmującej różnorodne obszary muzyki kościelnej, oraz nauczyciela w zakresie różnych form edukacyjnych w kościelnym i państwowym szkolnictwie średnim i wyższym, a także działań w innych kościelnych i świeckich placówkach zajmujących się propagowaniem kultury muzycznej w społeczeństwie.
3. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwolą mu na podjęcie następujących zadań: pełnienie funkcji organisty w parafiach Kościoła rzymsko-katolickiego, pełnienie funkcji muzyka w kościołach innych wyznań chrześcijańskich, prowadzenie zespołów muzyki kościelnej: wokalnych, wokalno-instrumentalnych, jedno i wielogłosowych, przygotowanie psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzycznego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym, w tym także diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, podejmowanie działalności w instytucjach kultury i mediach (radio, prasa, TV), podejmowanie działalności związanej z prowadzeniem festiwali, konkursów, imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
4. może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W grupie treści podstawowych na studiach drugiego stopnia znajduje się kształcenie w zakresie: historia kultury (1 rok), historia estetyki (1 rok), pedagogika kultury (1 rok), historia sztuki chrześcijańskiej (1 rok).

W grupie treści kierunkowych następuje kształcenie w zakresie: organów (2 lata po 2 godz. tygodniowo), akompaniamentu liturgicznego (2 lata), improwizacji organowej (2 lata), dyrygentury (2 lata), chóru i scholi gregoriańskiej (2 lata), komunikacji społecznej i organizacji imprez (1 rok), kultury muzycznej różnych wyznań chrześcijańskich (1 rok), emisja głosu (2 lata).

Student po zakończonych studiach i zdanych wszystkich egzaminach uzyskuje absolutorium. Następnie przeprowadza dyplom z muzyki kościelnej oraz broni napisaną pracę magisterską. I w ten właśnie sposób uzyskuje magisterium na kierunku muzyka kościelna.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail