Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Pomoc materialna > Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego > Doktoranci

Doktoranci

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015

Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta w sekretariacie swojego wydziału w okresie
od 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. Następnie wnioski są przedstawione na radzie wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.
Zaopiniowane przez radę wydziału wnioski należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. do Działu Spraw Studenckich.
Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:
• art. 199 i art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, o stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. O stypendium nie mogą się ubiegać doktoranci jednostek naukowych.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra
Stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) wykazał się postępami w pracy naukowej;
2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014), klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2014 r.
Spełnienie warunku 1 wymaga określenia we wniosku stopnia realizacji postępów w pracy naukowej w danej uczelni, w tym postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (wyrażonego w formie opisowej lub procentowej).
Spełnienie warunku 2 wymaga określenia we wniosku listy przedmiotów kończących się egzaminem na ocenę objętych programem studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 wraz z oceną wyrażoną liczbowo. Podanie takiej listy przedmiotów wraz z ocenami jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż wyniki te klasyfikowały doktoranta wśród 5% najlepszych w danej dziedzinie. Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów.
Warunku 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli brak postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014) był spowodowany narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.

III. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
• co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
• znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
• autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
• wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
• nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
• wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
• udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
• autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
• nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
• udział w igrzyskach olimpijskich;
• udział w mistrzostwach świata;
• 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
• 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
• 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
• 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
• osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.
Jeżeli doktorant posiada jednocześnie osiągnięcia naukowe i sportowe albo naukowe i artystyczne albo artystyczne i sportowe, składa wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

IV. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku
1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2014 r., a wysokie wyniki z egzaminów – uzyskane w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014).
2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w latach ubiegłych, nie będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę przyznania stypendium. Zasada, zgodnie z którą Minister nie uwzględnia osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę przyznania stypendium, pozwala uniknąć sytuacji, kiedy do otrzymywania stypendium przez cały czas studiów wystarczyłoby uzyskanie istotnych osiągnięć jedynie podczas jednego roku studiów.
Przykład 1: O stypendium ubiega się doktorant III roku studiów rozpoczętych w dniu 1 października 2012 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2014 r., a wyniki z egzaminów – z okresu od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. (tj. z II roku studiów).
Przykład 2: Doktorant z przykładu 1 otrzymał stypendium ministra w roku akademickim 2013/2014. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., a wyniki z egzaminów – z okresu od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

V. Tryb składania wniosku przez doktoranta
Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia doktoranta (rodzaje potwierdzeń osiągnięć – tabela w pkt. X).
Termin składania wniosku przez doktoranta określa uczelnia.

VI. Tryb składania wniosków przez uczelnie
Zgodnie z art. 199c ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatu uczelni. Opinia rady danego wydziału lub senatu uczelni może dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza możliwość negatywnego zaopiniowania wniosków, które nie spełniają choćby jednego z warunków wskazanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia. Sposób opiniowania wniosków o stypendium ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2014 r. W przypadku:
• uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
• uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2014 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).

VII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra
W dniu 31 października 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Obecnie
w skład Zespołu wchodzi 36 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki.
Przed rozpoczęciem procedury oceniania wniosków Zespół ustala w formie uchwały wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w danym roku akademickim. Wytyczne w roku akademickim 2013/2014, podobnie jak rok wcześniej, zakładały, iż wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tego: 95 pkt – za wybitne osiągnięcia i 5 pkt – za średnią ocen.
Ocena wniosku o stypendium ministra dokonywana jest przez ww. zespół metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen.
Po zakończeniu oceny wniosków Zespół przygotowuje listę rankingową wniosków uszeregowaną według największej liczby punktów. Na podstawie ww. listy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia na dany rok akademicki, również w przypadku uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich.

VIII. Liczba i wysokość stypendium ministra
W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 100 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 25.000 zł. Minister określi próg punktowy, powyżej którego doktoranci otrzymają stypendium, oraz wysokość stypendium
w roku akademickim 2014/2015 po zakończeniu procedury oceny wniosków. W ubiegłym roku Minister przyznał stypendia w wysokości 22.000 zł doktorantom, którzy uzyskali co najmniej 61 pkt.

IX. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra
Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2014 r. Do uczelni oraz doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

X. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o stypendium ministra
1. Informacje zawarte w pkt 1–11 wypełnia doktorant.
2. W pkt. 5 wniosku należy podać datę rozpoczęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej lub artystycznej.
3. W pkt. 6 wniosku należy podać rok studiów zaliczony w roku akademickim 2013/2014.
4. W pkt. 7 wniosku należy podać rok studiów rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015 .
5. W pkt. 8 wniosku należy podać planowany termin ukończenia studiów doktoranckich – zgodny z regulaminem studiów doktoranckich.
6. W pkt. 9 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie.
7. W pkt. 10.1. należy podać stopień realizacji postępów w pracy naukowej doktoranta (wyrażony w formie opisowej lub procentowej).
8. W pkt. 10.2. należy wymienić wszystkie przedmioty objęte programem studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 kończące się egzaminem wraz z oceną wyrażoną liczbowo. W podsumowaniu należy także podać arytmetyczną średnią ocen.
9. W przypadku, gdy brak postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów
w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014) był spowodowany narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi, należy stwierdzić ten fakt odpowiednio w pkt. 10.1 lub 10.2.
10. W pkt. 11.1 należy podać osiągnięcia usystematyzowane według kategorii wybitnych osiągnięć (poza sportowymi) w następującym układzie:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Ważne!
• Każde z osiągnięć w ramach danej kategorii należy oznaczyć kolejną literą alfabetu;
• Wszelkie daty należy podać w formacie dzień.miesiąc.rok;
• Osiągnięcia należy opisać i potwierdzić w następujący sposób:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
________________________________________
W pkt. 11.1 wniosku nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć, np.
• publikacji w toku (w druku, w recenzji), tj. prac naukowych, które nie zostały wydane drukiem lub udostępnione na stronie internetowej wydawnictwa,
• udziału w projektach badawczych, które nie były prowadzone przez uczelnię,
• biernego udziału w konferencjach naukowych,
• udziału w organizacji konferencji naukowych,
• nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu krajowym lub w eliminacjach do konkursów międzynarodowych, etc.
Ww. aktywności mogą być ewentualnie ujęte w pkt. 10.2.
1. W pkt. 11.2 można podać informacje dodatkowe, np. posiadane tytuły zawodowe, członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach o charakterze naukowym, artystycznym lub sportowym, posiadane certyfikaty, a także inne osiągnięcia niestanowiące wybitnych osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 4–6 rozporządzenia.

XI. Przedstawianie ministrowi załączników do wniosku
Przepisy nie wymagają, aby wnioski przekazywane przez rektora uczelni do ministra zawierały załączniki dokumentujące osiągnięcia doktorantów.
Przedstawianie załączników jest dopuszczalne, jeżeli opis osiągnięcia zawarty we wniosku wymaga doprecyzowania lub szczegółowego rozwinięcia. Do wniosku mogą być również załączone opinie pracowników naukowych uczelni potwierdzające wybitny charakter osiągnięć.

PLIKI DO POBRANIA:
1) Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 (plik RTF)
2) wykaz wniosków doktorantów z danej uczelni w formacie xlsx (wypełnia uczelnia i przekazuje do MNiSW)
3) Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 (aktywny formularz docx)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-07-29; 14:42

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail