Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia I stopnia > Muzyka kościelna

Muzyka kościelna

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

muz

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie ogłasza II nabór na kierunek muzyka kościelna studia I stopnia, stacjonarne.

typ studiów: studia dwustopniowe
studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata (6 semestrów)

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
tel./faks 12 658 23 30
e-mail: muzyka@upjp2.edu.pl

sekretariat czynny: poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-16.00

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl lub/i www.amuz.krakow.pl.

II nabór dla kandydatów na kierunek Muzyka Kościelna, studia I stopnia, stacjonarne.

Rejestracja elektroniczna kandydatów: 15 lipca - 31 sierpnia

Nadsyłanie repertuaru, deklaracji wyboru instrumentu (organy lub fortepian) oraz nut dla akompaniatora ( jeśli kandydat będzie korzystał) do dnia 31 sierpnia, na adres: muzyka@upjp2.edu.pl

Egzamin wstępny odbędzie się dnia 19 września o godz. 9.00, w siedzibie Instytutu ul. Prosta 35A, Kraków.

kryteria kwalifikacji:
Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz wynik z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to język ojczysty.
Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub dokumentu równorzędnego.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy:
a. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
b. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie przedstawią wymagane dokumenty.

Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na tym poziomie.

Kandydaci na studia II stopnia muszą się wykazać dyplomem licencjata uzyskanym na kierunku muzyka kościelna (na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie lub Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Krakowie, lub na kierunku historia, specjalność muzyka prowadzonym przez UPJPII w Krakowie, z oceną końcową nie niższą niż dobry.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.

Oceny egzaminów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.
25 pkt. - bardzo dobrze ++
24 pkt. - bardzo dobrze +
23 pkt. - bardzo dobrze
22 pkt. - bardzo dobrze -
21 pkt. - bardzo dobrze -- --
20 pkt. - dobrze ++
19 pkt. - dobrze +
18 pkt. - dobrze
17 pkt. - dobrze –
16 pkt. - dobrze -- --
15 pkt. - dostatecznie ++
14 pkt. - dostatecznie +
13 pkt. - dostatecznie
12 pkt. - dostatecznie –
11 pkt. - dostatecznie -- --
0 - 10 pkt. - niedostatecznie

W zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub literowe z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego
systemu:

Wartości procentowe Wartości literowe Ocena Ilość punktów
100% - 90% A bardzo dobry 3
89% - 60% B dobry 2
59 % - 30% C dostateczny 1

Zasada obliczania. Wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:
a. w grupie przedmiotów kierunkowych do uzyskanej oceny z przedmiotu kierunkowego lub średniej oceny z grupy przedmiotów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”
b. w grupie przedmiotów uzupełniających do uzyskanej oceny lub średniej oceny z grupy przedmiotów uzupełniających nie stosuje się mnożnika.
c. do punktacji z egzaminów (3 a, b ) dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

Wymagania punktowe:
studia I stopnia
egzamin kierunkowy – min. 14 pkt.
egzamin uzupełniający – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
studia II stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu

Kandydaci przyjmowani są wg kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba punktów.

Kandydaci, przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów, w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.
W przypadku rezygnacji kandydata, na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę, która zdała egzamin, a nie została przyjęta z braku miejsc.

studia pierwszego stopnia
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia mają obowiązek zarejestrować się przez panel rejestracji kandydatów na studia, dostępny w na stronie irk.upjp2.edu.pl w wyznaczonym terminie, a następnie złożyć następujące dokumenty w sekretariacie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej:
- podpisaną przez kandydata kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
- podpisany życiorys kandydata;
- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis;
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uwierzytelnioną kopię;
- oryginał świadectwa ukończenia średniej szkoły muzycznej lub uwierzytelnioną kopię (jeśli kandydat posiada);
- aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych;
- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu. W orzeczeniu powinno być stwierdzenie o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania i wykonywania zawodu w zakresie obranego kierunku studiów. Koszty badań i orzeczenia lekarskiego pokrywają kandydaci.
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych);
- czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne
- w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgoda własnego ordynariusza;
- osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia zgody władz macierzystej uczelni (Dziekana lub Dyrektora Instytutu).

Egzamin kierunkowy

gra na instrumencie (organy lub fortepian)

na organach:
• jedna ze skrajnych części sonaty triowej J. S. Bacha
• forma cykliczna Preludium (Toccata, Fantazja) i Fuga Johanna Sebastiana Bacha (z wyłączeniem BWV 533, 549, 553-560)
• opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku z użyciem kolorowanego cantus firmus
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku, zawierający partię pedału.

na fortepianie:
• utwór Johanna Sebastiana Bacha do wyboru spośród następujących:
- Preludium i Fuga z cyklu Das wohltemperierte Klavier
- Toccata
- skrajna część jednej z Partit lub Suit Angielskich
• skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych J. Haydna, W. A. Mozarta lub L. van Beethovena
• etiuda
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku.

Egzamin uzupełniający

Harmonia:
egzamin pisemny (harmonizacja podanego sopranu i basu)

kształcenie słuchu:
egzamin ustny

sprawdzian predyspozycji wokalnych:
2 utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń kościelna, pieśń solowa, ćwiczenie wokalne), z akompaniamentem własnym lub akompaniatora zaproponowanego przez komisję

Informacje dodatkowe:
Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów.
Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz odpowiedni Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego komisji.
Na podstawie indywidualnych protokołów, Sekretarz sporządza zbiorczy protokół obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy
punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty).
Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać (na prośbę) zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

Po zakończeniu egzaminów wstępnych Komisja rekrutacyjna sporządza i ogłasza listę kandydatów którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów
z braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).
Od decyzji Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego służy odwołanie do Rektora UPJPII w Krakowie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Rektor rozpatruje odwołania kandydatów, nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji przez dziekana o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.
Decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-07-29; 10:33

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail