Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia III stopnia > Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Zasady rekrutacji na studia III stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2014/2015

I. KANDYDACI Z POLSKI ORAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia winni utworzyć swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w Dziekanacie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, w dniach od 2 do 12 września 2014 (w godzinach pracy sekretariatu ds. studenckich), komplet wymaganych dokumentów, tj.:

a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);

b) podanie o przyjęcie na studia;

c) życiorys;

d) dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub odpis, lub uwierzytelniona kopia);

e) zgodę nauczyciela akademickiego WHiDK, posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, na podjęcie obowiązków opiekuna naukowego;

e) w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych;

f) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji;

g) 3 fotografie legitymacyjne.

2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia odbędą się 19 września 2014 r. przy ul. Kanoniczej 9. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie.

3. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itp.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań, oraz odpowiada na pytania z zakresu zagadnień historycznych epoki, którą zamierza się zajmować.

4. Na podstawie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia predyspozycje naukowe kandydata oraz jego wiedzę historyczną. Poszczególni członkowie Komisji (za wyjątkiem sekretarza) odrębnie oceniają predyspozycje naukowe kandydata oraz odpowiedzi na poszczególne pytania. Przyznawane oceny odpowiadają akademickiej skali ocen.

5. Po uśrednieniu ocen cząstkowych uzyskanych przez kandydatów Komisja sporządza listę rankingową.

6. Kierownik studiów doktoranckich występuje do Rektora o przyjęcie na studia III stopnia kandydatów, którzy uzyskali ocenę średnią co najmniej 4.0.

7. Lista osób przyjętych zostanie opublikowana 26 września na stronie internetowej Instytutu Historii UPJPII. Upublicznione zostaną numery nadane przez Wirtualny Dziekanat oraz oceny.

8. Obowiązkowe spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów odbędzie się 26 września o godz. 16.00 (miejsce zostanie ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Historii).

II. KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ APLIKUJĄCY O STUDIA PŁATNE

Kandydaci posiadający obywatelstwo krajów nienależących do Unii Europejskiej i aplikujący o studia płatne przechodzą procedurę rekrutacyjną opisaną w dziale I, o ile wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami przedłożą:

1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

2) Jeden z poniższych dokumentów:

a) świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, zorganizowanego przez uprawnioną jednostkę;

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

c) pisemną pozytywną opinię Komisji WHiDK do potwierdzenia stopnia znajomości języka polskiego.

III. KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ APLIKUJĄCY O MIEJSCA ZWOLNIONE Z OPŁAT

Kandydaci posiadający obywatelstwo krajów nienależących do Unii Europejskiej i aplikujący o zwolnienie przez Rektora UPJPII z opłat za studia winni spełnić wymogi opisane w dziale I i II, a ponadto przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycję planu rozprawy.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-11; 11:04

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail