Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Praca socjalna

Praca socjalna

kierunek: PRACA SOCJALNA

typ studiów: studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata (6 semestrów)

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

kontakt:
Instytut Pracy Socjalnej
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel. 12 422 21 21
e-mail: psoc@upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni zalogować się na stronie https://wdziekanat.upjp2.edu.pl/index.php?page=wdshare:index, a następnie złożyć następujące dokumenty w sekretariacie Instytutu Pracy Socjalnej:
• kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
• życiorys kandydata (formularz na stronie internetowej Uniwersytetu);
• oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis;
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (lub uwierzytelnioną notarialnie kopię);
• kserograficzną kopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
• czytelną kopię dowodu wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych;
• osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia zgody władz macierzystej uczelni (dziekana lub dyrektora instytutu).

KRYTERIA KWALIFIKACJI

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

„Nowa matura”
Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego pisemnego:
• z języka polskiego, języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz do wyboru z przedmiotów dodatkowych historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii lub biologii (poziom podstawowy lub rozszerzony);
• punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.

„Stara matura”
Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy: bardzo dobry – 3 punkty, dobry – 2 punkty, dostateczny – 1 punkt).
Na I rok studiów stopnia pierwszego zostaną przyjęci, poza konkursem świadectw, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego z: języka polskiego, historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy religijnej.

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru grupy przedmiotów fakultatywnych (po I semestrze):
• praca socjalna z osobą chorującą psychicznie,

• praca socjalna z osobą starszą,

• praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnym.

Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nie uruchomienia kierunku w sytuacji niewystarczającej ilości kandydatów.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia na kierunku „Praca socjalna” są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zgodnie z zasadami ogólnymi szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zasadami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także w Umowie między Polskim Rządem i Episkopatem Polski. Studia pierwszego stopnia są studiami trzyletnimi (6 semestrów), zorganizowanymi zgodnie z wymogami „Procesu Bolońskiego” i kończą się uzyskaniem tytułu „licencjata pracy socjalnej”.
Studia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych opierają się na nauczaniu społecznym Kościoła w odniesieniu do człowieka oraz przysługujących mu praw, w kontekście pogłębiających się problemów społecznych.
Urzeczywistnianie się tej wizji domaga się racjonalności myślenia, uczciwości w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim, otwarcia się na prawdę o człowieku, jego godności i przeznaczeniu.
• Program studiów na kierunku „Praca socjalna” poszerza standardowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szeroką wizję chrześcijańską człowieka oraz pracy dla jego dobra. Tym samym następuje ubogacenie, które nie ma jednak wymiaru konfesyjnego, jako że nie narzuca tej wizji, ani też nie zmusza do deklaracji wyznaniowych. Dzięki tej ofercie programowej absolwent proponowanego kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych.
• Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności socjalnej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.
• Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze przemyślanej praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury Caritas, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, starszymi i chorymi, z ofiarami przemocy w rodzinie. Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej.
Postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa polskiego, wymusza podjęcie stosownych regulacji w obszarach polityki społecznej. Współczesny biedny i ubogi to nie tylko człowiek doświadczony przez życie, ograniczony w swej aktywności fizycznej i psychicznej. To także człowiek w pełni sił, który nie umie nadążyć za postępującymi zmianami gospodarczymi. Odpowiadając na te potrzeby pragniemy ukierunkować kształcenie, przyszłych pracowników socjalnych, specjalistów w obszarach pracy z osobami psychicznie chorymi oraz starymi, często chorymi i samotnymi.
Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-24; 10:02

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail