Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego Dziekanatu lub Instytutu Uniwersytetu:

1.
ankietę osobową zawierającą imię, lub imiona, i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wydruk należy pobrać przez www.irk.upjp2.edu.pl),

2. oryginał dokumentu lub uwierzytelniony notarialnie odpis:
- polskiego świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie "nowej matury" lub w trybie "starej matury",
- dyplomu IB (International Baccalaureat),
- dyplomu EB (European Baccalaureat),
- świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego wydanego za granicą i uznanego za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

3. kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia są zobowiązani złożyć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra, inżyniera lub równorzędny albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanych na mocy prawodawstwa polskiego za równorzędne z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

4. życiorys/cv (formularz dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu www.irk.upjp2.edu.pl),

5.
kopię dowodu osobistego lub zgodnie z przepisami prawa innego dokumentu poświadczającego tożsamość, którego oryginalność na podstawie oryginału poświadcza osoba przyjmująca dokumenty,

6. 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

7. kopię dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe wynosi 65 zł.
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe wynosi 100 zł.
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

8. zgodę przełożonych - w przypadku członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,

9. zaświadczenie lekarskie - w przypadku takiego wymogu określonego w zasadach rekrutacji na studia prowadzone na danym Instytucie czy Wydziale.

10. Kandydaci, którzy podejmują studia jako drugi kierunek, zobowiązani są do złożenia oświadczenia zawierającego wskazanie pierwszego kierunku studiów z wyszczególnieniem uczelni wyższej, wydziału i, o ile to instytut prowadzi kierunek, także instytutu.

11. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia prowadzone na Wydziale Teologicznym w Krakowie i na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie winni dodatkowo dołączyć list polecający od duszpasterza (swego proboszcza lub katechety).

12. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz stypendyści powszechnie cieszących się uznaniem społecznym fundacji czy też innych organizacji przedkładają po dokonaniu rejestracji oryginał dokumentu potwierdzającego wskazane powyżej osiągnięcie uzyskane w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach lub bycie stypendystą cieszącej się społecznym uznaniem fundacji czy też innej organizacji. Właściwy dla danego kierunku studiów pracownik obsługujący rekrutację na studia dołącza do dokumentacji składającego dokumenty poświadczoną kserokopię wyżej wymienionego dokumentu.

13. Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB muszą być:

a) opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), albo
b) poddane legalizacji w pozostałych przypadkach.

14. Kandydaci przyjęci na studia, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, wydane w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub w przypadku, gdy świadectwo to wydano w kraju, z którym Polska zawarła taką umowę, ale świadectwo to nie jest nią objęte, obowiązani są złożyć:

a) zaświadczenie o nostryfikacji wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce, albo
b) pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dokonania nostryfikacji tego świadectwa w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

15. Kandydaci przyjęci na studia, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, wydany przez uczelnię nie działającą w systemie szkolnictwa wyższego: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub kraju, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów, obowiązani są złożyć:

a) zaświadczenie o nostryfikacji – dla dyplomu studiów wyższych wydane przez radę jednostki organizacyjnej dowolnej uczelni wyższej w Polsce, uprawnioną odpowiednio do nadawania tytułu zawodowego licencjata czy też tytułu zawodowego magistra określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, lub dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych, którego ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą,
albo
b) pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dokonania nostryfikacji dyplomu w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

16.
Włączenie kandydata przyjętego na studia w poczet studentów Uniwersytetu następuje po złożeniu dokumentów z chwilą nadania numeru albumu i złożenia, w przyjętej na Uniwersytecie formie, ślubowania określonego w statucie Uniwersytetu.

17. Niezłożenie przez kandydata przyjętego na studia dokumentów w terminie określonym w zakładce "TERMINY REKRUTACJI" oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

18. W czynnościach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia kandydata może reprezentować inna, upoważniona przez niego osoba, która podczas dokonywania tych czynności powinna wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem i przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-05-22; 09:01

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail