Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Badań Naukowych > Działalność statutowa

Działalność statutowa

Podstawą przyznania środków z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe jest złożenie wniosku na działalność statutową w roku poprzedzającym przyznanie środków.

Działalność statutowa jest finansowana przez MNiSW w formie dotacji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011r. Nr 130, poz. 753) oraz przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010r., Nr 96, poz. 615).

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

a. dotację na utrzymanie potencjału badawczego,
b. dotację na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją,
c. dotację na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego,
d. dotację na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
e. dotację na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych (z wyłączeniem Wirtualnej Biblioteki Nauki),
f. dotację na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wnioski o finansowanie działalności statutowej na 2014r. składane są do MNiSW w terminie do 15 września 2013r. (Termin 15 września każdego roku to data złożenia wniosku w formie elektronicznej i papierowej).

Minister przyznaje środki finansowe na działalność naukowo-badawczą w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki naukowe po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu.

Środki finansowe przyznawane są na rok kalendarzowy i muszą zostać wydatkowane do dnia 1 grudnia danego roku.

Na rozliczenie projektu składa się:

- rozliczenie finansowe (przedstawienie systematycznie składanych dokumentów księgowych) oraz
- rozliczenie merytoryczne (zgłoszony temat w wersji elektronicznej, streszczenie pracy, recenzja).

Regulamin finansowania publikacji dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przed jednostki organizacyjne UPJPII

Druki niezbędne do rozliczenia środków z dotacji na badania statutowe znajdują się w zakładce formularze druków

  • ostatnia aktualizacja: 2013-09-13; 12:09

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail