Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia III stopnia > Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

Studia specjalistyczne (doktoranckie) z teologii

ZNOWELIZOWANE ZASADY
obowiązujące studentów od roku akademickiego 2013/2014

kontakt:
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-004 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 305, II p.
tel. +48 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

Opis:
Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71; Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata. Obejmują dwa cykle studiów: do licencjatu kano­nicznego (II cykl/stopień - 2 lata) i do doktoratu (III cykl/stopień - 2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (art. 96n, 115, 118-120, 139n, oraz w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II W Krakowie). Są to studia specjalistyczne, odbywane w trybie studiów stacjo­narnych i są nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia pastoralna i katechetyczna, teologia liturgiczna i homiletyczna, prawo kanoniczne. Studia z liturgiki i z prawa kanonicznego odbywają się według odrębnego programu studiów, przyjętego odpowiednio przez Instytut Liturgiczny i Instytut Prawa Kanonicznego.

Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa-czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni. Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji. Osoby, które uzyskały stopień licencjata na innej uczelni (w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów ( czyli I rok doktorancki). Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia II cyklu może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym. Na studia może być przyjęty kandydat, który

a) w terminie do 13 września 2013 r. dokona rejestracji elektronicznej - irk.upjp2.edu.pl
i złoży wymagane dokumenty łacznie z wydrukiem danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację

b. ) wymagane dokumenty:
- kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
- odpis dyplomu magistra teologii
- pisemna zgoda biskupa Ordynariusza lub przełożonych Wyższych na podjęcie studiów
- pisemna zgoda kierownika Katedry , w której realizowana będzie rozprawa doktorska
- kserokopia dowodu osobistego
- 4 zdjęcia
- ewentualnie podanie o stypendium doktoranckie

Wszystkich kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna:
I termin 19 września 2013 r.
II termin 25 września 2013 r.

O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wydziału )

Program studiów:
Na program studiów składają się:
a) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego.
b) wykłady specjalistyczne ( podstawowe ), wykłady monograficzne i fakultatywne,
c) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium

Metodologia ogólna - metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.

Metodologia szczegółowa - metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględ­nieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu Bible Works, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina.

«Ars docendi» - nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby studentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akademickiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:
- metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komu­nikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.
- metodykę środków multimedialnych - teoria i praktyka z zastosowania środków audio­wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime­dialnej, zasady prezentacji na blackboard itp.
- problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw).
- formy opieki naukowej uwzględniające różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS drugi język nowożytny lub wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego na I roku – repetytorium, na II roku – łacina kościelna: patrystyczna, średniowieczna, prawnicza ( prawo kanoniczne ), współczesna (watykańska).

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) - wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

Wykład monograficzny - wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).

Wykład fakultatywny - wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wydziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).

Seminarium promotorskie - seminarium naukowe u promotora do licencjatu lub doktoratu.

Konwersatorium - seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczest­nicy przygotowują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może zapraszać innych profesorów, także spoza uczelni.

Translatorium - seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teologicznych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i problematyką z nim związaną.

Sylwetka absolwenta:

Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-08-28; 09:01

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail